Ocena pracy nauczyciela przedszkola krok po kroku w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione i podane sposoby realizacji obowiązkowych i dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przedstawione niezbędne wzory pism oraz wypełnione karty oceny.

OPIS TEMATU:

     Dyrektor dokonując oceny pracy swoich nauczycieli jest zobowiązany uwzględnić  rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy, zmiany w Karcie Nauczyciela z 5 sierpnia 2022 r dotyczące oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym oraz ostatnie zmiany wynikające ze zmian w Karcie Nauczyciela z 28 lipca 2023 r.
     Kryteria oceny pracy wynikające z rozporządzenia są podzielone na obowiązkowe i dodatkowe, a ich realizacja jest oceniana w skali punktowej. Ocena pracy jest ustalana po określeniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy – obowiązkowych i dodatkowych.
     Podczas szkolenia szczegółowo omówimy spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli, podamy liczne przykłady realizacji odnosząc się do określonej rozporządzeniem punktacji. Podkreślimy ważne zmiany. Przedstawimy też sytuacje, w których dyrektor jest zobowiązany do opracowania oceny pracy nauczyciela. Omówimy procedurę odwołania od oceny. Dokonamy analizy karty oceny pracy i obowiązujących w nich informacji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
  2. Będzie wiedział, jak realizować kryteria dodatkowe i obowiązkowe na wysoką ocenę.
  3. Potrafi opracować kartę oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) oraz zmian z 14 sierpnia 2023 r (Dz. U. z 2023 r., poz. 1672)
  2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).
  3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli szkoły/placówki.
  4. Omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczycieli, podanie przykładów realizacji.
  5. Szczegółowa analiza kryteriów dodatkowych dla nauczycieli, przełożenie kryteriów na punkty, procenty i skalę ocen.
  6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
  7. Panel dyskusyjny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.