You are currently viewing Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży.

Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży.

  • Post category:Artykuły

Z uwagi na konieczność koordynacji zadań związanych z właściwym rozwojem sportu dzieci i młodzieży w Polsce trwają prace nad  powołaniem   Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika będzie zapewniał urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Pełnomocnik, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, będzie przedstawiał Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

Do zadań Pełnomocnika będzie należało:

  1.  analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie sportu dzieci i młodzieży, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków;
  2. monitorowanie działań:
    a) mających na celu podnoszenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym, w tym działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
    b) inicjujących i stymulujących aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży nieaktywnych sportowo, defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem,
    c) prowadzących do zapewnienia dzieciom i młodzieży uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego, w szczególności do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym.

W uzasadnieniu przygotowanego projektu rozporządzenia zapisano, ze ustanowienie Pełnomocnika, który zakresem swojego działania obejmowałby sprawy sportu i wychowania fizycznego, w tym kultury fizycznej dzieci i młodzieży, uzasadnione jest potrzebą wzmocnienia koordynacji działań dotyczących poprawy aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Uznano, iż powołanie Pełnomocnika podkreśli wagę rozwoju obszaru sportu dzieci i młodzieży w działaniach Rady Ministrów.

U podstaw zmian jest założenie, że działania podejmowane przez Pełnomocnika będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Obecnie badania eksperckie jednoznacznie wskazują na pogłębiające się tendencje spadkowe dotyczące sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konsekwencją braku ruchu jest w szczególności wzrost liczby dzieci z wadami postawy, a także częstotliwość występowania innych schorzeń. Zgodnie z zaleceniami WHO (Global Recommendations on Physical Activity for Health), dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat powinny podejmować aktywność fizyczną trwającą co najmniej 60 minut dziennie. Porównując dane z badań HBSC z lat 2014 i 2018 (Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie uczniów w 2018 r. na tle nowego modelu badań HBSC, Warszawa 2018), widoczny jest negatywny trend, czyli zmniejszenie odsetka młodzieży spełniającej zalecenie WHO co do umiarkowanej aktywności fizycznej z 24,2% w 2014 r. do 17,2% w 2018 r.

Pełnomocnik będzie mógł współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi, tak aby właściwie realizować powierzone mu zadania.

Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, będzie mógł powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz w celu adekwatniejszego kreowania polityki związanej z infrastrukturą sportową.

Źródło: legislacja.gov.pl