You are currently viewing Zmiany w prawie – 22.03.2022r.

Zmiany w prawie – 22.03.2022r.

 • Post category:Artykuły

21 marca na stronie legislacja.rcl.gov.pl ukazały się dwa projekty rozporządzeń, tego samego dnia zostały skierowane do podpisu i ukazały się w Dzienniku Ustaw:

1)  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2022r.  poz. 644;

2) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – Dz. U. z 2022 r. poz. 645.

Obydwa rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Pierwsze z przywołanych rozporządzeń ma charakter czyszczący. Uchyla § 21a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.), wprowadzonego na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 566). Treść  uchylonego § 21a”

,,§ 21a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 3. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 może być zwiększona o nie więcej niż:

  1) 3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;
  2) 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 29.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 nie stosuje się’’

Rozwiązania  z cytowanego paragrafu zostały przeniesione do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 

Drugie z przywołanych wyżej  rozporządzeń wynika  z konieczności pilnego uregulowania organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rozporządzenie reguluje szereg kwestii:

 • możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych,
 • zadania dla dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowania dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 • możliwość powołania w skład zespołów egzaminatorów osób znających język ukraiński,
 • możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych,
 • możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej,
 • możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych,
 • możliwość przyjęcia w bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci,
 • możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • możliwość dokonania modyfikacji w bieżącym roku szkolnym realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • umożliwiono w bieżącym roku szkolnym dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora zadań,
 • wprowadzono regulację, zgodnie z którą dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w szkole lub przedszkolu funkcjonującym w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiej,
 • określono warunki dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

Źródło: monotorpolski.gov.pl