You are currently viewing Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. – egzamin maturalny

Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. – egzamin maturalny

 • Post category:Artykuły

8 marca 2024 r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. Badanie dotyczyło trzech przedmiotów w zakresie podstawowym:

 • język polski;
 • matematyka;
 • język angielski.

W badaniu uczestniczyło około 2 900 uczniów.

Teksty diagnostyczne udostępnione szkołom w grudniu ubiegłego roku miały następujące cele:

 • pomóc uczniom oraz ich nauczycielom określić wiadomości i umiejętności, które uczniowie już opanowali w stopniu zadawalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które jeszcze wymagają doskonalenia przez uczniów;
 • zapoznać uczniów formułą egzaminu maturalnego, czyli kształtem arkuszy z poszczególnych przedmiotów i pracą z kartą odpowiedzi, a także dać im orientację co do czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań na egzaminie w maju 2024 r.;
 • sprawdzić poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Prace uczniów na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań  oceniali ich nauczyciele w macierzystej szkole.

Dzięki diagnozie zostały opisane mocne i słabe strony uczniów – przyszłych maturzystów.

Trudne lub bardzo trudne z języka polskiego dla nich okazały się zadania sprawdzające:

 • interpretację tekstu ikonicznego w kontekście lektury obowiązkowej;
 • rozpoznanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej;
 • przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów;
 • tworzenie notatki syntetyzującej;
 • tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności oraz poprawności środków językowych.

Trudne lub bardzo trudne z matematyki dla nich okazały się zadania sprawdzające:

 • na dowodzenie podzielności liczb całkowitych;
 • dotyczące funkcji kwadratowej;
 • z kontekstem praktycznym;
 • dotyczące geometrii (stereometrii i planimetrii).

Trudne lub bardzo trudne z języka angielskiego dla nich okazały się zadania sprawdzające:

 • znajdowanie w wypowiedzi pisemnej określonych informacji i przetwarzanie wypowiedzi /(w zdaniu otwartym);
 • znajomość środków językowych.

Oprócz diagnoz zostały przedstawione rekomendacje egzaminatorów sprawdzających uczniowskie prace oraz komentarz i wnioski dotyczące poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym z trzech diagnozowanych przedmiotów.

Należy zaznaczyć, że egzamin maturalny 2024, tak jak w roku 2023, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które stanowią ograniczony katalog wymagań określonych na podstawie podstawy programowej.

 Źródło:

 • Komunikat dyrektora CKE o wynikach i wnioskach z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r.
 • Najważniejsze informacje o wynikach i wnioskach z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r. (prezentacja)