You are currently viewing Zmiany w egzaminach w roku 2021 – matura

Zmiany w egzaminach w roku 2021 – matura

Zmiany w egzaminach w roku 2021 – egzamin maturalny


 

Dziś zostało podpisane kolejne rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawiera dwa załączniki:

  1. zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021r.,
  2. zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021r.

Czas trwania egzaminów:

język polski jako przedmiot obowiązkowy ­-  170 minut;

matematyka jako przedmiot obowiązkowy – 170 minut;­

język obcy jako przedmiot obowiązkowy – 120 minut

Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. ­ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

  • część 1:  czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  • część 2:  wypracowanie – 50 pkt. ­ Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. ­ Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Część ustna będzie   nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Egzamin z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadzany będzie  na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów). ­ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte. ­ Liczba zadań otwartych zostanie w porównaniu z poprzednimi laty zmniejszona o dwa, do 7 zadań..

Egzamin z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadzany zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. ­ Oczekiwany jest od ucznia średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). ­ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. ­ Część ustna będzie nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (dodatkowych)  zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. ­ W przypadku języków obcych nowożytnych obejmą ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). ­ Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym  jest nieobowiązkowe.

Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów oraz  zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.