You are currently viewing Dostępność nauczyciela – kolejne propozycje MEiN.

Dostępność nauczyciela – kolejne propozycje MEiN.

 • Post category:Artykuły
Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Karta Nauczyciela (t.j. z 2021 r. poz. 1762), czas pracy nauczyciela uregulowany jest w art. 42:
 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz […];
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.”
Ustęp 3 przywołanego artykułu określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
 
Co proponuje MEiN oprócz zwiększenia pensum? W zamierzeniach pojawiło się wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli poza pensum. Ministerstwo zamierza doprecyzować sposoby rozliczania czasu pracy nauczycieli i powiązać je z wielkością  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. I tak nauczyciele realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin będą dostępni 8 godzin tygodniowo
 
Zajęcia i czynności w ramach  godzin dostępności w szkole będą rejestrowane na bieżąco i rozliczane według projektodawcy w dłuższych okresach (kwartał, okres, rok szkolny). Zakłada się, że rozliczanie dostępności nie zwiększy obciążenia nauczyciela dodatkową biurokracją. Proponuje się wykorzystanie narzędzi dotychczas wykorzystywanych w szkole, np. dziennika elektronicznego, ministerstwo wspomina też o rozliczaniu np.  w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.
 
Jakie aktywności nauczycielskie będą zaliczane do godzin  dostępności?
 
Oto przykłady:
 • spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • konsultacje z uczniami,
 • wycieczki szkolne,
 • doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem,
 • organizacja i opieka nad uczniami np. podczas dyskotek,
 • rady pedagogiczne.
Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie 1 września 2022 roku.
 
Źródło:www.mein.gov.pl  /informacje z 03.11.2021/