You are currently viewing Wynagrodzenie nauczycieli od 1 maja 2022 roku – projekty.

Wynagrodzenie nauczycieli od 1 maja 2022 roku – projekty.

 • Post category:Artykuły

Sejm uchwalił i przesłał do Senatu projekt  ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Rozdział 12 ustawy otrzymuje brzmienie: „Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”. Przepis epizodyczny przyjmuje się na okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wśród wprowadzonych zmian po art. 93  dodano art. 93a w brzmieniu:

,,Art. 93a.

 1. W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3zwiększa się o 4,4%.
 2. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie
  nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3, zwiększone o 4,4%.”

W uzasadnieniu napisano, że jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia. Założono, że osiągnięciu powyższego celu służyć ma m.in. systematyczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów finansowych państwa na oświatę. Zaznaczono również, że obecny poziom wynagrodzeń nauczycieli nie jest jednak dostatecznie motywujący. W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej.

Przygotowana  została również nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z póź. zm.) . Celem  rozporządzenia jest podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego.

W załączniku do projektu rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r. przedstawiono wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych, które obowiązywać będą od dnia 1 maja 2022 r.:

 1. nauczyciele – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:
  • stażysta – 3079;
  • kontraktowy – 3167;
  • mianowany – 3597;
  • dyplomowany – 4224;
 1. nauczyciele – inny poziom wykształcenia:
  • stażysta – 3010;
  • kontraktowy – 3079;
  • mianowany – 3134;
  • dyplomowany – 3678.

Źródło:
• senat.gov.pl
• legislacja.gov.pl