You are currently viewing Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 • Post category:Artykuły

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadziła do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności (BCU), umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nową formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego w postaci branżowego szkolenia zawodowego.

W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), rozporządzenie wprowadza zmiany polegające m.in. na określeniu zadań publicznych BCU, warunków organizacji i trybu prowadzenia kształcenia ustawicznego w nowej formie pozaszkolnej w postaci branżowego szkolenia zawodowego, a także wzoru branżowego certyfikatu umiejętności.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r., w rozporządzeniu przewidziano rozwiązania dotyczące:

 1. zadań obligatoryjnych i zadań fakultatywnych BCU;
 2. minimalnej liczby godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym – formie pozaszkolnej kształcenia ustawicznego zastrzeżonej do prowadzenia wyłącznie przez BCU;
 3. formy zaliczenia branżowego szkolenia zawodowego;
 4. wzoru branżowego certyfikatu umiejętności, który otrzyma osoba, która zda egzamin po ukończeniu branżowego szkolenia zawodowego.

Katalog obligatoryjnych zadań publicznego BCU obejmuje:

 1. integrowanie szkół, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy, które prowadzą działalność w zakresie dziedziny zawodowej, w zakresie której dane BCU jest branżowo ukierunkowane, w tym upowszechnianie informacji o możliwościach współpracy w środowisku branżowym, ułatwianie im nawiązywania współpracy, pośredniczenie w kontaktach między nimi i wspieranie przełamywania potencjalnych barier we współpracy między nimi;
 2. zadania w ramach działalności:
 • edukacyjno-szkoleniowej,
 • wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
 •  innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
 •  wspierającej realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Rozporządzenie określa również  katalog fakultatywnych zadań publicznego BCU.

Ustawodawca określił także między innymi:

 • kwalifikacje dydaktyczne kadry,
 • prowadzenie właściwej dokumentacji,
 • sporządzanie na każdy rok szkolny planu kształcenia;
 • przeprowadzanie egzaminu w tradycyjnej formie bezpośredniej,
 • skład komisji egzaminacyjnej,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
 • umożliwienie kształcenia osobom niepełnosprawnym.

Rozporządzenie opublikowano 10 października 2023 r.  i weszło  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz. U. poz.  2175