You are currently viewing Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Post category:Artykuły

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – nr projektu – UD74.

Projekt przewiduje zmiany w:

 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750);
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737);
 3. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152);
 4. innych ustawach.

Planowane zmiany obejmują w szczególności:

 • wprowadzenie funkcji egzaminatora-weryfikatora (egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych;
 • wprowadzenie przepisów dotyczących systemów informatycznych obsługujących egzaminy; cyfryzacja egzaminów zawodowych;
 • rozszerzenie katalogu kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zwiększenie wysokości kwoty przeznaczonej na to dofinansowanie za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie;
 • rozszerzenie przesłanek umożliwiających skreślenie egzaminatora z ewidencji egzaminatorów (śmierć lub nieuczestniczenie w okresowych szkoleniach) egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
 • przesądzenie o możliwości wyboru dowolnego języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy maturalny;
 • zobowiązanie absolwentów oddziałów i szkół dwujęzycznych do przystępowania do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego z tego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego uczyli się w szkole lub oddziale dwujęzycznym;
 • ujednolicenie przepisów dotyczących sposobu przekazywania informacji o unieważnieniu egzaminu;
 • skrócenie terminu umożliwiającego dokonanie wglądu do pracy egzaminacyjnej na egzaminie zawodowym;
 • doprecyzowanie przepisu określającego kategorie osób przystępujących do egzaminu zawodowego;
 • doprecyzowanie, że szkolny zestaw programów nauczania będzie ustalany tak, by był dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony; w przypadku programów nauczania nauczyciele, przedstawiając dyrektorowi szkoły program nauczania, wskazali w nim, które treści nauczania planowane do realizacji wykraczają poza zakres treści nauczania ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej;
 • doprecyzowanie warunków dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • wprowadzenie wymogu graficznego oznaczenia w podręcznikach treści wykraczających poza zakres ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym;
 • nałożenie na wydawców obowiązku zamieszczenia w Internecie cyfrowych odzwierciedleń dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem 1 stycznia 2020 r. podręczników w postaci papierowej – przy ich kolejnym niezmienionym wydaniu;
 • uzupełnienie przesłanek fakultatywnych umożliwiających skreślenie rzeczoznawcy;
 • zmiana organu wydającego zgodę na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego;
 • uproszczenie procedury wprowadzania zmian do podstaw programowych kształcenia w zawodach branżowych;
 • umożliwienie uczniom przechodzącym ze szkoły danego typu do innej szkoły tego samego typu możliwość przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami uso;
 • odstąpienie w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026 od warunku konieczności uzyskania 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym.

Źródło:

 • gov.pl/web/premier