You are currently viewing Główne kierunki polityki oświatowej państwa

Główne kierunki polityki oświatowej państwa

 • Post category:Artykuły

Jak corocznie, tak również na najbliższy rok szkolny Minister Edukacji ogłosił wyznaczniki, które winny stać się priorytetem w działalności placówek edukacyjnych. Wyznaczniki te noszą tytuł „Główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa”, a często w skrócie (po staremu) nazwane są priorytetami.
Analiza owych kierunków pokazuje, iż od co najmniej, dwóch – trzech lat przewijają się podobne tendencje, podobne zagadnienia. To nad realizacją tych zagadnień szkoły i przedszkola powinny pochylić się w sposób szczególny w bieżącym roku szkolnym.
Zatem na jakie obszary wskazuje MEN?
Kolejny rok wdrażamy nową podstawę programową w szkolnictwie ponadpodstawowym – licea, technika, szkoły branżowe. Warto przeanalizować jej zapisy, wskazania do realizacji z akcentem na wdrażanie kompetencji kluczowych, takich jak innowacyjność, kreatywność i samodzielność ucznia. Szczególnie ważne okazują się kompetencje matematyczne, matematyczno – przyrodnicze i ich wykorzystywanie w życiu codziennym.
Coraz mocniej polska edukacja otwiera się na możliwości cyfrowych mediów, nowoczesnych technologii w połączeniu z zasobami Internetu i ich wykorzystanie w procesie uczenia, co stanowi podstawową kompetencją niezbędną w otaczającej nas rzeczywistości. Ale nowoczesne technologie to nie tylko zasoby, plusy, korzyści, ale też szereg zagrożeń, szczególnie niebezpiecznych dla młodych ludzi. Stąd w „priorytetach” pojawia się właśnie taka tematyka.
Oczywiście nie może zabraknąć fundamentu szkoły, fundamentu każdej edukacji – wychowania. Szkoła, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe – wspiera wychowawczą funkcję rodziny, ale też wpaja wartości obywatelskie, patriotyczne, kształtuje właściwe postawy społeczne i uczy wzajemnego poszanowania godności własnej i cudzej. To ostatni,
a może najważniejszy z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny.
Wszelkie te zapisy w sposób szczególny powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w szkolnych planach, programach i projektach, a następnie codziennych działaniach nauczycieli.

Poniżej zestawienie głównych kierunków polityki oświatowej państwa w poprzednim i bieżącym roku szkolnym

Rok szkolny 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Rok szkolny 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.