You are currently viewing Kolejny, siódmy, priorytet MEiN.

Kolejny, siódmy, priorytet MEiN.

 • Post category:Artykuły

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dokonał kolejnej zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, dodając nowy priorytet: ,,Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”. Poprzednia zmiana z 10 grudnia 2020 r. wprowadzała priorytet nr 6 ,,Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021”.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 po zmianach:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Przykładowe działania szkoły, które będą realizacją najnowszego priorytetu:

 • analiza i wdrażanie rekomendacji ministerialnych;
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów (edukacyjnych i wychowawczych) po powrocie do nauki stacjonarnej;
 • modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • traktowanie wychowania i profilaktyki jako priorytetu w okresie powrotu do tradycyjnego funkcjonowania szkoły;
 • opracowanie, wdrażanie strategii wychowawczych i profilaktycznych;
 • analiza zadań zrealizowanych i dedykowanych na czas powrotu uczniów do szkoły przez pedagoga, psychologa i innych specjalistów;
 • wdrażanie technik motywowania uczniów do nauki, wykorzystanie strategii motywacyjnych;
 • ewaluacja dotychczas udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaplanowanie nowych działań adekwatnie do rozpoznania potrzeb;
 • uczenie konstruktywnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ze stresem;
 • budowanie jasnych, czytelnych zasad i ich przestrzeganie przez wszystkie szkolne podmioty;
 • budowanie oferty pomocy i wsparcia dla rodziców, odpowiadanie na ich potrzeby; włączanie rodziców do działań, np. badania klimatu szkoły;
 • uczenie metod zastępowania zachowań agresywnych;
 • zaproponowanie Treningu Umiejętności Społecznych;
 • efektywne wspieranie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji, atmosfery zaufania;
 • budowanie poczucia własnej wartości, asertywności;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych;
 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb psychofizycznych uczniów wpływających na jakość ich zdrowia psychicznego;
 • profilaktyka uzależnień behawioralnych;
 • rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się: nauczyciel – uczeń – rodzic;
 • promowanie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, dbałości o dobrostan fizyczny i psychiczny.

To tylko przykłady. Każda szkoła podejmie autonomiczne działania w zakresie wypełnienia najnowszego priorytetu MEiN.