You are currently viewing Kolejny program na czas po pandemii

Kolejny program na czas po pandemii

 • Post category:Artykuły

Kolejny program na czas po pandemii.11 marca 2021r. MEiN przedstawiło program, którego celem jest wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Program rozpoczyna się w kwietniu b.r.
Program został poprzedzony przeprowadzeniem w okresie od kwietnia 2020r. do stycznia 2021r. badań wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Badania przeprowadzili na zlecenie MEiN eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, a ich wyniki umieścili w raporcie pt.: ,,Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”
Tak brzmi wniosek podstawowy z przeprowadzonych badań: ,,Trwający od roku czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zjawisko to może się nadal pogłębiać – i to nawet w optymistycznym przypadku szybkiego wygaśnięcia epidemii. Powoduje to palącą potrzebę objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę” (raport str. 9).
Celem opracowania było nie tylko stwierdzenie, jak jest w badanym obszarze, lecz również zaproponowanie rekomendacji, które pozwolą lepiej, sprawniej, adekwatnie do rozpoznania odpowiedzieć na wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z izolacji, z nauczania innego niż tradycyjne i innych trudności wynikających z przedłużającej się pandemii.

Autorzy zaproponowali dwie główne rekomendacje:

 1. ,,Działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży powinny stać się priorytetem systemu edukacji zarówno w obecnej fazie pandemii, jak w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu.
 2. Przywrócenie od dawna zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę nie powinno mieć charakteru tymczasowego, lecz powinno pozostać w systemie edukacji jako trwała zmiana” (raport str. 84).

W szkołach zgodnie z zaprezentowanym przez MEiN programem będą kontynuowane badania diagnostyczne, aby zidentyfikować pojawiające się u uczniów problemy. Badania przeprowadzą naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z Lublina. Narzędziem badawczym będzie kwestionariusz zawierający m.in. pytania dotyczące trudności emocjonalnych, radzenia sobie z długą pracą przed ekranem monitora, relacji rówieśniczych i zachowań ryzykownych. Do badań zostanie zaproszonych 1200 różnych placówek edukacyjnych.

,,W danej szkole, w ramach badania, zostaną wyłonione trzy grupy uczniów:

 • grupa o wysokim nasileniu problemów psychicznych, która zostanie objęta pomocą psychologiczną oraz monitoringiem;
 • grupa o umiarkowanym ryzyku, która zostanie objęta programami psychologicznymi o charakterze wczesnej interwencji, ukierunkowanymi na korektę trudności adaptacyjnych i rozwojowych oraz działaniami profilaktycznymi;
 • grupa o niskim nasileniu zachowań problemowych, która zostanie objęta działaniami wychowawczymi i profilaktyką uniwersalną, ukierunkowaną na wzmocnienie uczniów w trudnych warunkach nauki” (www.mein.pl).

Stosownie do założeń programu eksperci przygotują model wsparcia i pomocy uczniom borykającym się z trudnościami psychicznymi. Opracują również szkolenia i materiały dla nauczycieli i specjalistów, aby mogli profesjonalnie w swoich placówkach wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Oferta dla uczniów:

 • działania profilaktyczne i zajęcia integracyjne w klasach, pomoc przy odbudowie relacji rówieśniczych;
 • indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna.

Oferta dla rodziców:

 • konsultacje na tematy: jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze złymi skutkami nauki zdalnej, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć.

Oferta dla nauczycieli:

 • szkolenia, treningi, konsultacje przygotowujące do precyzyjnego identyfikowania pojawiających się u uczniów niepokojących objawów;
 • zaznajomienie z zagadnieniami z zakresu wsparcia uczniów z wysoka wrażliwością;
 • zaznajomienie z metodami zapobiegania oraz korygowania zagrożeń u dzieci i młodzieży, prowadzenia interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej, pracy z grupą klasową, z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego;
 • pomoc w rozwiązaniu problemów w prowadzeniu zdalnej edukacji;
 • gotowe, bezpłatne materiały dostępne na platformie internetowej przygotowanej przez MEiN.

Źródła:

 • www.mein.gov.pl
 • Szymon Grzelak, Dorota Żyro ,,Jak wspierać uczniów po roku pandemii?” Warszawa, 28 luty 2021r.