You are currently viewing Kolejny nowy przedmiot – BiZ w szkole ponadpodstawowej.

Kolejny nowy przedmiot – BiZ w szkole ponadpodstawowej.

  • Post category:Artykuły

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział wprowadzenie do podstawy programowej przedmiotu pod nazwą biznes i zarządzanie. Zakłada się, że BiZ zostanie wprowadzony do szkół od 1 września 2023 roku, zaś w roku 2027 będzie go można wybrać po raz pierwszy jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Przedmiot ten będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany.

Katalog materiałów dydaktycznych zostanie wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Warto dodać, że przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.

Minister rekomendując nowy przedmiot,  zwrócił uwagę, że w nauczaniu przedsiębiorczości konieczne jest położenie większego nacisku na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji. Podkreślił, że podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu i służą  młodzieży, pomagają, by w dorosłym życiu młodzi ludzie potrafili podejmować decyzje finansowe,  mało jest jednak praktycznych aspektów przedsiębiorczości i zarządzania. ,,W polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu dwunastu lat. To zdecydowanie za mało” – ocenił minister.

Przemysław Czarnek dodał, że młody człowiek już na początku swojego dorosłego życia powinien być wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

Pokreślił, że głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni. Dlatego też  zwrócił się z prośbą do  przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie.

W konsultacjach można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie ministerstwa.

Źródło:mein.gov.pl