You are currently viewing Szkoła dostępna dla wszystkich.

Szkoła dostępna dla wszystkich.

 • Post category:Artykuły

,,Szkoła dostępna dla wszystkich’’

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (ASA) – „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW). Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów. 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół/placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023r. 

14 września odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu w formule online. 

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Projekt dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz dbałość o budowanie przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Jak informuje dr Beata Papuda-Dolińska, koordynatorka projektu w Instytucie Badań Edukacyjnych, ,,W ramach projektu powstanie nowatorski system szkoleń przygotowujący nauczycieli specjalistów do roli doradców dostępności uczenia składa się z trzech etapów: e-learning, warsztaty online oraz interwencje w praktyce szkolnej. Część pierwsza odbywać się będzie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Każdy uczestnik będzie mógł obejrzeć 25 wideo – wykładów prowadzonych przez przedstawicieli uczelni oraz specjalistów w danym obszarze tematycznych. Oprócz filmu znajdą się tam również materiały do samokształcenia: scenariusze zajęć, studia przypadków, studia interwencji, poradniki oraz przewodniki’’

Szkolenia będą dotyczyły określonych obszarów tematycznych: 

 • Program 1: System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 • Program 2: Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Program 3: Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
 • Program 4: Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Program 5: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało korzyści wynikające z udziału w projekcie:

1) dla szkoły:

 • podniesienie kompetencji kadr w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego i wdrażania interwencji edukacyjnych, w tym kierowanych do dzieci uchodźczych;
 • możliwość korzystania przez wszystkich nauczycieli danej placówki z bezpłatnych konsultacji, superwizji prowadzonych przez specjalistów merytorycznych (autorzy programów, wykładowcy, praktycy prowadzący warsztaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych) oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni);
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez UNICEF, IBE i MEiN;
 • certyfikat „Dostępnej szkoły” UNICEF;

2) dla uczestników:

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego, w tym ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji niezbędnych do realizacji rozwoju zawodowego, uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego przez szkolenia w formule on-line;
 • udział w unikatowym projekcie szkoleniowym opartym na nowoczesnym modelu uczenia w działaniu, gwarantującym integrację teorii z praktyką poprzez wsparcie w postaci uczestnictwa w konsultacjach i superwizjach;
 • cyfrowe potwierdzenie nabytych umiejętności i osiągnięć w postaci mikropoświadczenia Odznaka+;
 • dostęp do zasobów metodycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnych (ZPE) możliwych do pobrania i wykorzystania w praktyce edukacyjnej;
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk;
 • udział w konkursie na najlepsze praktyki edukacyjne w zakresie wspierania edukacji dostępnej dla wszystkich;
 • udział w seminariach i konferencjach związanych z realizowanym projektem.

Na zakończenie projektu zostanie opracowany katalog dobrych praktyk, które zostaną udostępnione wszystkim nauczycielom-specjalistom. 

Źródło:

 • ibe.edu.pl
 • mein.gov.pl