You are currently viewing Wrzesień to trudny miesiąc, ale pamiętaj

Wrzesień to trudny miesiąc, ale pamiętaj

 • Post category:Aktualności

Dyrektorze,
wrzesień to trudny miesiąc, ale pamiętaj:


 1. Sprawdź realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  i obowiązku szkolnego, dokonaj kontroli księgi ewidencji uczniów i księgi uczniów.
 2. Wyślij potwierdzenia o przyjęciu uczniów z innych obwodów.
 3. Przydziel nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staże – opiekunów stażu.
 4. Zatwierdź plany rozwoju zawodowego nauczycieli
 5. Zapisz na informatycznym nośniku danych stanowiących dziennik elektroniczny, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego lub na dzień zakończenia semestru ( w przypadku szkół policealnych).
 6. Przekaż informacje i wniosek w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 7. Przekaż organowi właściwemu do spraw dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów/wychowanków.
 8. Ustal terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /do 30września/.
 9. Poinformuj uczniów o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym lub semestrze.
 10. Sporządź wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekaż go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 11. Sprawdź zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu, zmianie danych wskazanych w wyznaczeniu, zmianie danych wskazanych w wyznaczeniu oraz odwołania inspektora ochrony danych.
 12. Dokonaj kontroli wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 13. Dokonaj przeglądu warunków pracy z udziałem społecznego inspektora pracy.


Z całą pewnością już za Tobą:


 1. Zebranie rady pedagogicznej, podczas której przedstawiliście Państwo swój PLAN NADZORU,
 2. Pojęliście uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły/placówki oraz innych planów pracy np. zespołów nauczycielskich
 3. Spotkanie z samorządem uczniowskim i omówienie zasad współpracy.


Przed Wami:


 1. Spotkanie z nową radą rodziców i radą szkoły, o ile została powołana.
 2. Opracowanie wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 3. Zbudowanie w oparciu o wyniki diagnozy programu wychowawczo – profilaktycznego przy udziale uczniów i rodziców.
 4. Nowelizacja statutu, regulaminu rady pedagogicznej i innych regulaminów.


Dyrektorze pamiętaj o monitorowaniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole/placówce w oparciu o regulaminy i procedury.

Później przypomnimy zadania na październik