You are currently viewing ,,Poloneza czas zacząć…’’

,,Poloneza czas zacząć…’’

 • Post category:Artykuły

Sezon studniówkowy przed szkołami i  kolejny rok mnożą się pytania organizować, nie organizować, jak zrobić to bezpiecznie, kiedy i gdzie przeprowadzić to wydarzenie.

Odpowiadając na niektóre z powyższych dylematów Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii.

 1. Organizator:
 • powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się sytuację epidemiologiczną na danym terenie;
 • powinien dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa;
 • ustala liczbę uczestników;
 • może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez osób towarzyszących);
 • powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i ograniczeniach
 1. Ponadto:
 • w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej;
 • rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy;
 • rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty);
 • należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej;
 • rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki;
 • pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki;
 • podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.
 1. Ważne szczególnie:
 • uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wytyczne dotyczą  wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim.

Oprócz ogólnych zasad w wytycznych zawarto bardziej szczegółowe informacje dotyczące:

 • organizacji studniówki w budynku szkoły, np.:
  ,,Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Należy umożliwić wszystkim osobom skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczestnicy po wejściu do budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy zapewnić płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach.”;
 • organizacji studniówki poza szkołą, np.:
  ,,Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą, nauczyciela, rodzica ucznia) – o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) – jako niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą nałożono limity. Warto więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi uroczystości.’’

Źródło: mein.gov.pl