You are currently viewing Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty a punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 • Post category:Artykuły

7 lutego 2024 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Nowelizacja wprowadza zmianę § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – Dz. U. poz. 2431. Wprowadzona zmiana jest niezbędna ze względu na zmianę art. 44zw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzoną art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 2005, polegającą na dodaniu nowego przypadku, w którym uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Zmiana w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia polega na uzupełnieniu dotychczasowego rozwiązania o nowy przypadek zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Mianowicie zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia, w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dotyczy to sytuacji, w których uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym. W związku z tym, że na podstawie art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty uczeń jest zwolniony z całego egzaminu ósmoklasisty (tj. ze wszystkich przedmiotów, z których jest przeprowadzany ten egzamin) – konieczne stało się objęcie tych uczniów rozwiązaniem dotyczącym przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

Z kolei § 8 ust. 2 przywołanego rozporządzenia otrzymał brzmienie:

„2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.”

Zatem zgodnie z nowelizacją oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu (na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego):
 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.’’

Szczegóły w rozporządzeniu i rozporządzeniu zmieniającym, które wchodzi w życie 22 lutego 2024 r.

Źródło:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów –  Dz.U. z 2024 r. poz. 151
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –  Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005