You are currently viewing Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na nowy rok szkolny

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na nowy rok szkolny

  • Post category:Artykuły

Na stronie rcl.gov.pl  zamieszczono  projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – ostatnia modyfikacja  z 19 stycznia 2023 r.

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie określa nowe formularze na 2023 r., uwzględniające m.in. maksymalne kwoty dotacji określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137).

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2023 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2020 r., maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 90 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
  1. 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  2. 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  3. 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi:

  • do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III
  • oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

 Ustawodawca proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024.

Projektowane rozporządzenie zawiera 9 załączników.

Źródło: rcl.gov.pl