You are currently viewing Egzaminy zewnętrzne w latach 2022 – 2023.

Egzaminy zewnętrzne w latach 2022 – 2023.

 • Post category:Artykuły

Egzaminy zewnętrzne w latach 2022 - 2023.

Stwierdzenie, że w oświacie nie ma nic stałego oprócz zmiany, znajduje swoje odzwierciedlenie w kolejnych zmianach w egzaminach zewnętrznych planowanych na kolejne lata szkolne.

MEiN ogłosiło, że w 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

Co czeka uczniów na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022?
Po pierwsze zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nadal obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE. Nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego. Planuje się, że egzamin z przedmiotu do wyboru (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia) zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r. Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego:

 • język polski – uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu;
 • matematyka – w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie;
 • język obcy nowożytny – oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Ponadto MEiN informuje, że w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas. Będzie też mniej zadań otwartych.

Jakie są założenia na egzamin maturalny w roku 2022?
Obowiązywać będzie ta sama zasada, co na egzaminie ósmoklasisty, czyli zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE będą dalej obowiązywać.
Obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym:
• język polski – zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych;

 • matematyka – będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
 • język obcy nowożytny – oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Ponadto

 • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych

Plany ministerialne rozciągają się na rok 2023. Zakłada się, że wówczas egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)
 • w przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

MEiN podkreśla, że w zależności od sytuacji epidemicznej w roku szkolnym 2021/2022
będą podejmowane ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r.

Źródło:mein.gov.pl