You are currently viewing Ważne w ustawie o aplikacji mObywatel.

Ważne w ustawie o aplikacji mObywatel.

  • Post category:Artykuły

Celem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji.

Korzystanie z aplikacji mObywatel, analogicznie jak to ma miejsce obecnie, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

Ustawa ma ponadto na celu:

  1. zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego);
  2. upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów;
  3. stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli;
  4. uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami publicznymi i podmiotami niepublicznymi w zakresie korzystania ze standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez tego ministra.

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel.

I tak  art. 24 przywołanej ustawy wprowadza zmiany w ustawie  Karta Nauczyciela. Dodany art. 11b dotyczy wydawania  legitymacji służbowej potwierdzającej zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego, określa zakres danych na tym dokumencie, terminy jego wydania, bezterminowość dokumentu, postępowanie w sytuacji jego unieważnienia.  Z kolei art. 11c zawiera informacje dotyczące wydawania legitymacji w formie karty potwierdzonej w danym roku szkolnym hologramem.

Z kolei art. 25 ustawy zmienia art. 11 ustawy o systemie oświaty w ten sposób, że dodaje się ust. 1a – 1e:

 „1a. Uczniowi szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne wydaje się legitymację szkolną.

1b. Uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne wydaje się legitymację szkolną:

1) jeżeli uczeń nie uczęszcza do szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej;

2) na wniosek ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – na wniosek jego rodziców.

1c. Dziecku niepełnosprawnemu spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się legitymację przedszkolną.’’

Natomiast ust. 1d mówi, że legitymację szkolną wydaje się także w postaci dokumentu mobilnego uczniowi pełnoletniemu  oraz uczniowi niepełnoletniemu, jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. Ust. 1e reguluje wydawanie legitymacji uczniom szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, ci uczniowie nie otrzymują mLegitymacji.

Warto jeszcze dodać, że art. 40 zmienia zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Więcej informacji w ustawie z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatelDz. U. z 2023 r. poz. 1234.
Ustawa została opublikowana 29 czerwca 2023 r., wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2023  r.