You are currently viewing WF do zmiany

WF do zmiany

  • Post category:Artykuły

Minister Edukacji i Nauki przedstawił  projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Proponowane zmiany obejmują :

  • zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne (załącznik nr 2 i 4a);
  • uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 4a) z jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 4a.

 

Minister proponuje dodanie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części pn. Warunki i sposób realizacji – obowiązku przeprowadzania przez nauczycieli wychowania fizycznego, raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), w każdej klasie (IVVIII szkoły podstawowej i I–III branżowej szkoły I stopnia) testów, które obejmują:

  • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
  • beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
  • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

 

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciele wychowania fizycznego będą wpisywać do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego, administrowanego przez wyznaczonego w szkole administratora. Konta administratorów w szkołach założy operator systemu wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.), przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Zgromadzone przy pomocy wyżej wymienionego systemu teleinformatycznego dane, w formie zagregowanych danych populacyjnych, będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej jest operatorem tego systemu, a następnie udostępniane zainteresowanym resortom, które na ich podstawie będą kształtowały interwencję publiczną w tym zakresie. Dzięki dostarczeniu danych obejmujących całą populację uczniów, właściwe instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, co umożliwi stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, kierowanych do określonych grup odbiorców. Dzięki temu będzie możliwe zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

System teleinformatyczny „Sportowe talenty” posłuży również do identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów. Nauczyciel na podstawie wyników przeprowadzonych prób może określić „wskaźnik” sprawności fizycznej poszczególnych uczniów, który mówi o poziomie ich sprawności fizycznej w stosunku do populacji lub innych historycznych pokoleń dzieci, wskazując również na wystandaryzowanych siatkach centylowych postęp lub regres uczniów we wskazanym zakresie. W związku z powyższym narzędzie to będzie stanowiło wsparcie dla codziennej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Korzystając z narzędzia, jakim jest system teleinformatyczny „Sportowe talenty”, również uczniowie będą mogli samodzielnie monitorować swój rozwój fizyczny i motoryczny.

Wprowadzenie powyższej zmiany służy wprost realizacji, wskazanych w podstawie programowej, zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna prowadzić z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

Źródło: rcl.gov.pl