You are currently viewing Ważne dla dyrektorów szkół/placówek

Ważne dla dyrektorów szkół/placówek

  • Post category:Artykuły

15 września 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia projekt przewiduje:

  • rozszerzenie zbierania danych dziedzinowych dotyczących organizacji i działalności placówek o nowy rodzaj placówki oświatowej – branżowe centrum umiejętności BCU;
  • dostosowanie przepisów nowelizowanego rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego w zakresie gromadzonych danych dotyczących formy zatrudnienia nauczyciela oraz rodzajów i wymiaru zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • rozszerzenie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych nauczycieli dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć:

Zmiany w zakresie danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych nauczycieli dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć wynikają z potrzeby uzupełnienia tego systemu o informacje niezbędne m.in. do dokonywania analiz rzeczywistego zapotrzebowania kadrowego wśród nauczycieli. Ponadto szczegółowe dane w zakresie przyczyn nieprowadzenia zajęć dadzą możliwość ich analizy wraz z danymi dotyczącymi wypłacanego wynagrodzenia.

  • zmiany dostosowujące zakres gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących awansu zawodowego;
  • dostosowanie i rozszerzenie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych nauczycieli dotyczących wysokości wynagrodzenia nauczycieli.

Nowelizacja dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.  – poz. 1663,  wynika z potrzeby dostosowania do zmian wprowadzonych między innymi przez znowelizowaną ustawę Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zmian w ustawach: Kodeks Pracy i Prawo oświatowe.

 Źródło: rcl.gov.pl