You are currently viewing Żegnaj ewaluacjo!

Żegnaj ewaluacjo!

  • Post category:Artykuły

Żegnaj ewaluacjo! Witaj kontrolo!


Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt  rozporządzenia z 25 maja 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dotychczas obowiązuje   rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z  dnia 25  sierpnia  2017  r. w  sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551).
 
MEiN, powołując się na opinię środowisk  i  osób  związanych  z  nadzorem  pedagogicznym,  uznaje, że korzyści  z realizacji  ewaluacji jako  formy  nadzoru  pedagogicznego  są  niewspółmierne  do  nakładu  czasu  i pracy  koniecznych  do  przeprowadzenia  badania  ewaluacyjnego. W uzasadnieniu projektu napisano, że ewaluacja  jest czasochłonna  i  generuje  „biurokrację”,  gdyż  pomimo  faktu,  że  przepisy  prawa  nie wymagają  tworzenia  na  potrzeby  ewaluacji  żadnej  dodatkowej  dokumentacji,  to  szkołach  –  w  związku  z  ewaluacją,  w  szczególności  ewaluacją  wewnętrzną  –  często tworzone  są  dodatkowe  sprawozdania,  opracowania  czy  też  zestawienia  mające potwierdzić działania szkoły lub placówki w danym zakresie.
Ministerstwo rezygnuje   z  ewaluacji  i  włącza obszary  pracy  szkoły, które dotychczas  badano  w  ramach  ewaluacji,  do  zakresu kontroli. Działalność  szkół  i  placówek będzie oceniana  nie  tylko  pod  kątem zgodności  ich  działania  z  przepisami  prawa,  ale  też  prawidłowości  realizacji procesów  kształcenia  i  wychowania  oraz  efektów  działalności  dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki.
W projektowanym rozporządzeniu wykreślono ewaluację zewnętrzną całościową, problemową i ewaluację wewnętrzną. Pozostała kontrola, monitorowanie i wspomaganie. Uchylone  zostały  treści od § 6  do § 12.
Od nowego roku szkolnego ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana  w  ramach  kontroli. 
§ 2 pkt. 9 obecnie obowiązującego  rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
,, kontroli  –  należy  przez  to  rozumieć  działania  organu  sprawującego  nadzór pedagogiczny  lub  dyrektora  szkoły  lub  placówki  prowadzone  w  szkole  lub placówce w celu oceny:
  1. stanu  przestrzegania  przepisów  prawa  dotyczących  działalności dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności statutowej szkoły lub placówki,
  2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
  3. efektów  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”.
Kontrole  planowe,  tak  jak  dotychczas,  będą  prowadzone  w  wykorzystaniem  arkuszy  kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
„§ 14 ust. 5 aktualnego rozporządzenia  przyjmuje inne brzmienie i określa, że kontrola/czynności kontrole prowadzone w szkole lub placówce: 
  1. oceny  stanu  przestrzegania  przepisów  prawa  dotyczących  działalności dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności  statutowej szkoły lub placówki – nie powinna trwać dłużej niż 2 dni;
  2. oceny  przebiegu  procesów  kształcenia  i  wychowania  w  szkole  lub  placówce  oraz efektów  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej działalności  statutowej szkoły lub placówki – nie powinna trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni”.
Takie  rozwiązanie – zdaniem ustawodawcy –   zwiększa  zakres  swobody  w ustalaniu  ram  czasowych  danej  kontroli  z  uwagi  na  jej  tematyczny  obszar  i  związaną z  nim  potrzebę  prowadzenia  określonych  czynności,  takich  jak  np.  obserwacja  zajęć, analiza  dokumentacji,  analiza  informacji  pozyskanych  z  wykorzystaniem  narzędzi nadzoru pedagogicznego od rodziców, nauczycieli i uczniów, rozmowy z dyrektorem i nauczycielami  w  celu  uzyskania  dodatkowych  informacji  i  wyjaśnień  dotyczących organizacji procesu kształcenia.

Nakład  pracy  przy  opracowywaniu  wyników  kontroli  dotyczącej  przebiegu  procesów kształcenia  i  wychowania  oraz  efektów  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej  oraz  innej  działalności  statutowej  szkoły  lub  placówki  będzie  większy  niż w  przypadku  kontroli  prowadzonych  wyłącznie  w  celu  oceny  stanu  przestrzegania przepisów  prawa.  W  związku  z  powyższym  w  projektowanym  rozporządzeniu określono dwa terminy przekazania protokołu kontroli dyrektorowi szkoły lub placówki:
  1. 7  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  czynności  kontroli  w  szkole  lub  placówce –  w  przypadku  gdy  kontrola  jest  prowadzona  w  celu  oceny  stanu  przestrzegania przepisów  prawa  dotyczących  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
  2. 14  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  czynności  kontroli  w  szkole  lub placówce – w  przypadku gdy  kontrola  jest prowadzona w  celu oceny  przebiegu procesów  kształcenia  i  wychowania  w  szkole  lub  placówce  oraz  efektów działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności statutowej szkoły lub placówki.”
Protokół będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dyrektora za poświadczeniem odbioru, drugi zostanie włączony do akt kontroli”.