You are currently viewing Oddziały o profilu mundurowym.

Oddziały o profilu mundurowym.

 • Post category:Artykuły

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy Prawo oświatowe oraz o finansowaniu zadań oświatowych.

Jak piszą w uzasadnieniu legislatorzy, zasadniczym celem proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji oraz stworzenie możliwości pozyskania do niej jak największej liczby kandydatów odpowiadających potrzebom służby w formacjach mundurowych, takich jak Policja. Zaproponowane rozwiązania mają charakter systemowy i ukierunkowane są na obszary odnoszące się zarówno bezpośrednio do postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów do służby w Policji, jak również uczniów szkół ponadpodstawowych będących potencjalnymi kandydatami do podjęcia służby w formacji mundurowej. Przyjęcie kompleksowych rozwiązań dotyczących tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym i absolwentów tych szkół oraz byłych funkcjonariuszy Policji, posiadających odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, mających przyczynić się do zwiększenia potencjalnej liczby kandydatów do służby przez stworzenie dla nich odrębnej ścieżki postępowania kwalifikacyjnego.

Nowelizacji będą podlegały przepisy ustawy Prawo oświatowe i o finansowaniu zadań oświatowych. Są one powiązane ze zmianami zaproponowanymi w ustawie o Policji. Projektowane przepisy mają zapewnić systemowe rozwiązanie w zakresie tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym, które w ramach swojej działalności szkoleniowej będą jednocześnie realizowały program mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby w Policji, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów.

Proponowane rozwiązania w zakresie utworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ponadpodstawowych wzorowane są na obowiązujących już rozwiązaniach, jakie zostały wprowadzone w przedmiocie tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego. Projektowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe obejmują między innymi:

 • wprowadzenie oddziałów o profilu mundurowym w wyliczeniu szkół ponadpodstawowych;
 • dodanie definicji oddziału o profilu mundurowym;
 • ustanowienie delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia:
 • programu szkolenia realizowanego w oddziale o profilu mundurowym, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby w Policji, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów;
 • organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
 • warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów lub funkcjonariuszy Policji w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia służby w Policji;
 • określenie zasad tworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach publicznych i niepublicznych;
 • określenie formy nadzoru pedagogicznego Komendanta Głównego Policji. Nadzór ten zgodnie z propozycją będzie sprawowany za pośrednictwem Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie;
 • uwzględnienie funkcjonowania oddziałów o profilu mundurowym w organizacji pracy szkoły.

Zakłada się, iż zgodnie z zapisami projektowanej ustawy  pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów o profilu mundurowym przeprowadza się na rok szkolny 2025/2026. Pozwoli to na właściwe przygotowanie się szkół ponadpodstawowych do rozpoczęcia funkcjonowania oddziałów o profilu mundurowym na zasadach określonych w ustawie i w akcie wykonawczym do niej począwszy od dnia 1 września 2025 r.

Źródło:

 • rcl.gov.pl