You are currently viewing Kolejny przewodnik dla nauczycieli.

Kolejny przewodnik dla nauczycieli.

  • Post category:Artykuły

,,Do czego AI nie służy?’’ – to przewodnik dla nauczycieli przygotowany przez grupę roboczą ds. AI. W przewodniku miedzy innymi:

  • o kreatywności generatywnej sztucznej inteligencji;
  • etyka i moralność w kontekście sztucznej inteligencji;
  • nowe narzędzia i funkcje modeli językowych;
  • wybrane narzędzia AI: Google Bard, Bing Chat, xAl Grok, Elephas AI, Hugging Face;
  • do czego AI nie służy – szkolne przykłady działań niepożądanych.

Jest to już drugi przewodnik o sztucznej inteligencji prezentowany przez MEiN. Celem najnowszej publikacji jest wspieranie nauczycieli w zrozumieniu, jak korzystać z AI w sposób odpowiedzialny i etyczny, dostrzegając szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania jej w edukacji. Autorzy poradnika, dr Tomasz Łukawski, Adam Łukawski, Mateusz Rafał, dostarczają  nauczycielom informacje, ale także wspierają w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnej edukacji, z przygotowaniem uczniów do życia w świecie, w którym AI odgrywa coraz większą rolę.

,,Dokument ten wychodzi naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom edukacyjnym. W dzisiejszym świecie jedyną stałą wydaje się nieustanna zmiana. Kompetencje, które nabywamy w szkole i życiu dorosłym, dezaktualizują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zjawisko to wynika z gigantycznego przyrostu nowych informacji w krótkim czasie. Stąd też naszym celem jest zrozumienie, które kompetencje stają się kluczowe w kontekście szybko zmieniających się realiów edukacyjnych” – uzasadnia resort edukacji.

Eksperci od rekrutacji zawodowej okres ważności większości nowo nabytych kompetencji szacują dziś na od sześciu miesięcy do pięciu lat. Najważniejszym wyzwaniem współczesnej szkoły staje się więc efektywna nauka samej umiejętności uczenia się oraz uczenia się przez całe życie.

Poprzedni poradnik ,,Chat GPT w szkole. Szanse i zagrożenia’’ ukazał się w lipcu 2023 roku, w czasie, gdy społeczność akademicka i szkolna była poruszona dynamicznymi zmianami spowodowanymi pojawieniem się ChatuGPT.  W nim można było znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące istoty sztucznej inteligencji i jej zastosowań w edukacji. Autorzy omówili szczegółowo narzędzia wykorzystujące sztuczna inteligencję, przedstawili ChatGPT  i dokonali analizy jego wpływu na proces nauczania. Dodatkowo zwrócili uwagę na kluczowe elementy pracy pedagogicznej z wykorzystaniem bota. ,,Celem poradnika była próba odpowiedzi na wpływające do Ministerstwa Edukacji i Nauki pytania dotyczące autentyczności prac, a także przedstawienie opinii naukowych na temat bota.’’

Źródło: mein.gov.pl