You are currently viewing Kierunki polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny.

Kierunki polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny.

  • Post category:Artykuły

Przypominamy – już są kierunki polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny.

Znane jest już pismo DKO-WNP.4092.46.2021.DB z 8 lipca 2021 r., w którym Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Część z nich to raczej dość obszerny opis zagadnień, które w szkołach powinny stanowić oś działań wychowawczych, realizowanych zarówno poprzez program profilaktyczno-wychowawczy, jak i działania edukacyjne w ramach zajęć przedmiotowych.
Ministerstwo ukierunkowuje tegoroczne działania na wspomaganie rodziny we wdrażaniu do kształtowania postaw, dbałości o siebie, swoje zdrowie, ale też relacje z innymi, zaangażowanie społeczne i dbałość o środowisko. Wracamy wraz z uczniami do korzeni kultury europejskiej poprzez triadę klasycznych wartości: prawda, dobro, piękno. Mocno akcentowane jest także kształcenie historyczne poszerzające horyzonty uczniów, ich patriotyczne wychowanie, możliwość poznawania dorobku kulturowego przodków mi. in poprzez organizację wycieczek szkolnych.
W dalszym ciągu w obszarze szczególnie ważnych działań szkolnych pozostaje wsparcie dla uczniów, którzy ze względu na indywidualne, zróżnicowane potrzeby tego wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują. Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien otrzymać profesjonalną pomoc oraz czuć się pewnie i bezpiecznie.
Kontynuowane winny być też działania związane z edukacją przez całe życie w różnych formach – poprzez edukację sformalizowaną i pozaformalną, sprzyjającą nabywaniu kompetencji zawodowych.
Szkoły powinny również pamiętać o wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – w sposób przemyślany i bezpieczny.

Jak wynika z powyższego, działań priorytetowych na kolejny rok, co niemiara. Dawno nie było tak rozbudowanych głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
Można je podsumować jednym zdaniem: dyrektorów i nauczycieli w nowym roku szkolnym czeka ogrom pracy – zespołowej i indywidualnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nowy rok szkolny 2021/2022 czas planować zacząć. Zapraszamy na szkolenia.