You are currently viewing Sportowe Talenty

Sportowe Talenty

  • Post category:Artykuły

Od września 2023 r. ruszył program Sportowe Talenty. Elementem programu są testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Program Sportowe Talenty realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

„Chcemy zbadać podstawowe kompetencje sportowe uczniów, a więc szybkość, wytrzymałość, skoczność i siłę. Dzięki uzyskanym rezultatom będziemy w stanie systemowo wyszukać utalentowane jednostki z każdego objętego programem rocznika, a z czasem sprawdzić, jak przebiega ich rozwój fizyczny. Cieszę się, że edycja pilotażowa przebiegła pomyślnie i teraz program wprowadzamy do wszystkich szkół w Polsce” – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, cytowany w komunikacie resortu.

Obowiązkowe testy sprawnościowe obejmą uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyniki przeprowadzonych raz w roku testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane wśród uczniów znalazły się:

  • skok w dal z miejsca – mierzący skoczność i siłę,
  • beep test, czyli 20-metrowy bieg wahadłowy służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych,
  • wahadłowy bieg po kopercie 10 x 5 m, badający zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjne ucznia,
  • plank – popularna „deska”, wskazująca na zdolności siłowo-wytrzymałościowe.

Jak wskazuje Ministerstwo Sportu program Sportowe Talenty zawiera w sobie bardzo ważny wymiar prozdrowotny i diagnostyczny:

  • dzięki wynikom sprawnościowym uzyskanym podczas testów dzieci i młodzieży, możliwa będzie identyfikacja problemu i reakcji na niepokojące zjawiska;
  • celem Programu jest również zaszczepianie pasji do sportu wśród uczniów oraz uświadamianie, że aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbałości o zdrowie.

Zainteresowani nauczyciele będą mogli skorzystać z aż 67 dodatkowych testów wydolnościowych, sprawnościowych, lekkoatletycznych i pływackich dostępnych na platformie sportowetalenty.gov.pl.

Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym, które – za pośrednictwem szkoły – będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

Dane uczniów objętych programem Sportowe Talenty są w pełni bezpieczne. Klubom i związkom sportowym nie będą udostępniane żadne informacje pozwalające na identyfikację ucznia. Otrzymają one jedynie dostęp do wyników sportowych, wieku, płci, wagi, wzrostu oraz informację o gminie, na terenie której uczeń uzyskał wynik z testów sprawnościowych. Zainteresowany danym wynikiem klub będzie mógł zostawić swoje dane kontaktowe w systemie +Sportowe Talenty+, a wówczas zgłoszenie zostanie przekazane do szkoły danego ucznia, która poinformuje o zainteresowaniu rodziców. To rodzic lub pełnoletni uczeń będą decydować czy skorzystają z oferty klubu czy polskiego związku sportowego.

Raz w ciągu roku uczniowie, bądź rodzice niepełnoletnich uczniów, mają przekazywać szkole dane o wadze i wzroście ucznia. Mają przekazywać je w formie elektronicznej (chyba, że szkoła określi inny sposób ich przekazania).

Ministerstwo Sportu informuje, że dużym ułatwieniem dla nauczycieli będzie połączenie platformy programu z Systemem Informacji Oświatowej, dzięki któremu listy uczniów będą pobierane automatycznie.

Po raz pierwszy szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogóle w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, będą musiały złożyć wnioski o dostęp do ewidencji Sportowe Talenty nie później niż na miesiąc przed terminem prowadzenia testów sprawnościowych, czyli do końca stycznia 2024 roku.

Źródło:

  • gov.pl
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia Poz. 1755
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Poz. 1759