You are currently viewing Projekt rozporządzenia dotyczącego programów wspierających już jest!

Projekt rozporządzenia dotyczącego programów wspierających już jest!

  • Post category:Artykuły

Projekt rozporządzenia dotyczącego programów wspierających już jest!


Prezentowaliśmy już Państwu programy, których realizacją MEN zamierza wspierać uczniów i nauczycieli w powrocie do szkół, w wyrównywaniu szans edukacyjnych związanych z okresem pandemii oraz edukacją zdalną. 12 maja na stronie ministerstwa ukazał się szczegółowy projekt rozporządzenia dotyczący trzeciego z programów – wsparcia dydaktycznego. Ustawodawca zachęca do uważnej analizy oraz przesyłania opinii – niestety, czas niezwykle krótki – do 18 maja.
W rozporządzeniu MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) wprowadzono następujące propozycje:

  • przewiduje się możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół) oraz szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia), a także w części szkół specjalnych oraz artystycznych, realizujących kształcenie ogólne,
  • o wyborze przedmiotów, z których zajęcia wspomagające będą organizowane oraz plan/sposób organizacji tych zajęć w szkołach, będzie decydował dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
  • każda szkoła będzie miała do dyspozycji pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz 10 godzin przypadającej przeliczeniowo na oddział,
  • godziny te można wykorzystać na zorganizowanie zajęć wspomagających częściowo jeszcze do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczym w bieżącym roku szkolnym oraz do dnia 22 grudnia 2021 roku,
  • zajęcia będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych lub w grupach międzyoddziałowych/ międzyklasowych, liczących co najmniej 10 uczniów; w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów 5 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu,
  • udział uczniów w zajęciach jest nieobowiązkowy,
  • finansowanie zajęć odbywa się w formie dotacji celowych, których przygotowaniem zajmie się dyrektor; przewidziane są dwa odrębne wnioski o dotację – na bieżący rok szkolny oraz na cztery miesiące przyszłego roku szkolnego. Rozliczenie obu dotacji nastąpi w styczniu 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim szczegółami projektowanego rozporządzenia, które zapewne w najbliższych dniach wejdzie w życie.