You are currently viewing Wolne od szkoły

Wolne od szkoły

 • Post category:Artykuły

Już wiadomo. Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego:

,,W szkołach (…) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września .’’

W kalendarzu przedstawionym prze MEiN ujęto przerwy świąteczne:

 • zimową – 23 – 31 grudnia 2023 r.;
 • wiosenną – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podane zostały terminy ferii zimowych w roku 2024:

 • od 15 stycznia do 28 lutego  – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • od 22 stycznia do 4 lutego – województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie;
 • od 29 stycznia do 11 lutego – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • od 12 do 25 lutego – województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wreszcie wakacje. Będą trwały od 22 czerwca 2024 r.  do 31 sierpnia 2024 r.

Maturzyści zakończą rok szkolny 26 kwietnia 2024 r.

Są oczywiście inne wolne dni, wolne od pracy i wolne od szkoły, np.:  Święto Niepodległości, Wszystkich Świętych, Święto Trzech Króli, dni majowe, Boże Ciało.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem przywołanym na wstępie:

,, Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych – do 8 dni;
 2. liceów ogólnokształcących – do 10 dni;
 3. techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 10 dni;
 4. szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone: 

 1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  a) egzamin ósmoklasisty,
  b) egzamin maturalny,
  c) egzamin zawodowy;
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.’’

Cytowane rozporządzenie zezwala dyrektorowi szkoły lub placówki w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa wyżej, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor zobowiązany jest wówczas do zasięgnięcia opinii właściwych organów  szkoły lub placówki oraz uzyskania zgody organu prowadzącego.

Na szczegółowe kalendarze poszczególnych szkół i placówek trzeba jeszcze poczekać.

Źródło:

 • gov.pl
 • dziennikustaw.gov.pl