You are currently viewing Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej

Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej

  • Post category:Artykuły

Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej.


 

W lipcu 2020r. ówczesny MEN, Dariusz Piontkowski, działając na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Wskazał również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.
    Zmiana na stanowisku ministra oraz zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego ustanowione na rok 2021 spowodowały zmianę w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Już nie Minister Edukacji Narodowej a Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 10 grudnia 2020r. wskazał dodatkowy kierunek.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Na stronie CKE znajdują się aneksy do przedmiotów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w roku 2021.