You are currently viewing „Recepta” na motywację ?

„Recepta” na motywację ?

 • Post category:Artykuły

Motywacja do nauki – wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział. Szczególnie trudna jest do ujrzenia w obecnej stacjonarnej szkole, na co składa się wielu czynników. Ich uważna diagnoza, analiza i określenie środków zaradczych, to zadania każdej rady pedagogicznej.

Dziś podpowiadamy garść metod, które pomogą budować motywacje wewnętrzną uczniów.

Pierwsza grupa dotyczy budowania wiary w siebie, we własne możliwości i składają się n nią następujące działania po stronie szkoły:

 • programowanie drogi do nawet niewielkiego ale stałego sukcesu,
 • pomaganie uczniom w budowaniu celów, osiąganiu postępów i dostrzegania związku między nakładem pracy a efektami,
 • udzielanie dodatkowej pomocy uczniom zmagającymi się z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 • stosowanie różnorodnych  zabiegów wychowawczych wobec uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych,
 • zachęcanie uczniów osiągających słabe wyniki do podejmowania zadań o właściwym dla nich stopniu trudności.

Druga grupa metod motywacyjnych dotyczy stosowania zachęt zewnętrznych. Są to mi.in:

 • pochwały i nagrody dla uczniów za sprostanie kryteriom wykonywanego zadania,
 • chwalenie i nagradzanie w takiej formie, żeby uczniowie docenili wyniki uczenia się,
 • kierowanie uwagi uczniów na praktyczną wartość nauczanych wiadomości                                  i umiejętności.

Trzecia grupa to nawiązywanie do motywacji wewnętrznej uczniów, czyli:

 • zachęcanie do samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania,
 •  zezwalanie na dokonywanie wyborów,
 • projektowanie czynności, które wymagają od uczniów aktywnego zachowania,
 •  jak najczęściej dostarczanie informacji zwrotnej,
 •  wzbogacanie nauczanie elementami gier,
 • organizowanie pracy w grupie,
 • dostosowywanie czynności dydaktyczne do zdiagnozowanych zainteresowań, pasji uczniów,
 • na lekcji wprowadzanie elementów praktycznych z inspirującymi, kreatywnymi, pobudzającymi do działań poznawczych.

Czwarta grupa metod motywacyjnych to:

 • kształtowanie motywacji do nauki jako dyspozycji ogólną. W tym celu demonstruj własną motywację poprzez komunikowanie właściwych oczekiwań, jak i minimalizowania lęku uczniów związanych z wykonaniem zadania.
 • kształtowanie oczekiwania uczniów w stosunku do nauki, poprzez wykazywanie nauczycielskiego zapału i pasji,
 • pobudzanie motywacji poprzez  odwoływanie się do ciekawości, wywołanie napięcia zamianę materiału abstrakcyjnego w osobisty, konkretny, znajomy,
 • wzbudzanie zainteresowania zadaniem, pokazywanie dlaczego jest istotne,
 • korygowanie postaw i zachowania uczniów zniechęconych i zrażonych.

Do tego należy dołożyć stałe podnoszenie kompetencji, budowanie pozytywnego klimatu szkoły, właściwą komunikację, dbałość o własną motywację, aby była „zaraźliwa” dla uczniów, redukując jednocześnie nadmierny stres, który ją niszczy.

I cóż – ta recepta nie zawsze gwarantuje sukces, ale pozwala się do niego w szkolnych warunkach zbliżyć. A tego i sobie, i naszym Czytelnikom życzymy.