You are currently viewing Projekt rozporządzenia o wynagrodzeniach skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Projekt rozporządzenia o wynagrodzeniach skierowany do konsultacji i uzgodnień.

 • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Został  przekazany 19 stycznia br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji  – do partnerów społecznych, m.in. związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego.  

Projekt określający  minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. przygotowano po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawy budżetowej na 2024 r. oraz uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. tzw. ustawy okołobudżetowej.

Załącznik do rozporządzenia przedstawia wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (kwoty w złotych):

 1. tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:
 • nauczyciel początkujący – 4908,
 • nauczyciel mianowany – 5057,
 • nauczyciel dyplomowany – 5915;
 1. tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym i bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:
 • nauczyciel początkujący – 4788,
 • nauczyciel mianowany – 4910,
 • nauczyciel dyplomowany – 5148.

W wyniku projektowanych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%.

W projektowanym rozporządzeniu stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone przy zachowaniu dotychczasowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim nauczycieli.

W wyniku powyższych zmian minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego  wzrosną dla nauczycieli:

 • początkujących – o 1218 zł,
 • mianowanych – o 1167 zł,
 • dyplomowanych – o 1365 zł.

W przypadku nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego

 • nauczycieli początkujących – o 1188 zł,
 • mianowanych – o 1210 zł,
 • dyplomowanych – o 1188 zł.

W uzasadnieniu zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Źródło: rcl.gov.pl