You are currently viewing „Aktywny do Kwadratu”.

„Aktywny do Kwadratu”.

 • Post category:Artykuły

,,Same lekcje WF to za mało! Dlatego 300 tys. dzieci od września 2024 r. będzie miało zapewnione dodatkowe aktywności sportowe w szkołach. Dyrektorzy szkół w całej Polsce mogą już dziś zgłaszać prowadzących zajęcia, by od nowego roku szkolnego dofinansować więcej sportu dla dzieci.’’ – tak zachęca Ministerstwo Sporu i Rekreacji do włączenia się do trzeciego filaru programu ,,Aktywna Szkoła: Aktywny do Kwadratu’’.

W ramach Programu ,,Aktywna Szkoła’’ realizowane są trzy zadania:

 1. wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele);
 2. wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych;
 3. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W Regulaminie dostępnym na stronie ministerstwa określono główne warunki realizacji zajęć ,,Aktywny do Kwadratu’’:

 • uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, gdzie będą prowadzone zajęcia sportowe;
 • uczestnicy muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
 • każda grupa ćwiczebną powinna mieć określoną charakterystykę wiekową uczestników;
 • grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;
 • w przypadku utworzenia w szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy) – dotyczy to szkół, w których dziewczęta są uczennicami szkoły i stanowią co najmniej taki procent łącznej liczby uczniów, który pozwala na zachowanie wskazanej proporcji;
 • czas trwania zajęć sportowych w grupach ćwiczebnych wynosi 60 (sześćdziesiąt) minut (jedna jednostka ćwiczebna);
 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością do trzech razy w tygodniu, przy czym zajęcia sportowe dla uczniów klas I – III szkół podstawowych mogę być prowadzone do dwóch razy w tygodniu;
 • zajęcia prowadzone w ramach realizacji zadania ,,Aktywny do Kwadratu’’ powinny zostać wprowadzone przez szkołę do ogólnego planu lekcji.

Maksymalna liczba godzin do przeprowadzenia od września do listopada to 30 godzin. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie zyskują możliwość:

 • rozwijania swoich pasji i umiejętności;
 • zadbania o sprawność fizyczną i zdrowie;
 • zacieśnienia relacji z rówieśnikami;
 • alternatywnej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu;
 • budowania kompetencji w zakresie pracy w grupie, organizacji czasu, działania zespołowego;
 • redukcji stresu oraz agresji poprzez sport;
 • budowania poczucia własnej wartości i sprawczości.

Źródło: gov.pl/web/sport