You are currently viewing Zmiany, zmiany, zmiany …w prawie

Zmiany, zmiany, zmiany …w prawie

  • Post category:Artykuły

Nowy rok szkolny wita nas też nowymi zapisami w licznych rozporządzeniach.

Warto przypomnieć o zmianach, które należy uwzględnić w planach pracy wychowawcy klasowego, dotyczących treści zajęć z wychowawcą czyli tzw. godziny wychowawczej

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Zmieniają się zapisy dotyczące możliwości elastycznego reagowania w sytuacji edukacji zdalnej czy hybrydowej w zakresie trwania czasu lekcji i innych zajęć edukacyjnych.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dopuszczono możliwość realizacji zajęć nauczania indywidualnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego również z wykorzystaniem technik i metod edukacji na odległość. Tu również rozwiązania są elastyczne i zależne od warunków szkolnych, w związku z sytuacją epidemiczną.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.