You are currently viewing Nowelizacje rozporządzeń w sprawie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Nowelizacje rozporządzeń w sprawie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

  • Post category:Artykuły

Resort edukacji przygotował projekty zmieniające dotychczasowe rozporządzenia w sprawie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – projekt z 4 czerwca 2024 r.

W uzasadnieniu podkreślono konieczność nowelizacji spowodowaną  procedowanymi obecnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej polegającymi nie tylko na ograniczeniu treści zawartych w obowiązujących wymaganiach szczegółowych o ok. 20%, czy modyfikacji niektórych wymagań szczegółowych, lecz także zmianami w liście lektur z języka polskiego. Projektodawca podkreślił, iż ww. zmiany mają obowiązywać we wszystkich klasach szkoły podstawowej już od roku szkolnego 2024/2025.  Centralna Komisja Egzaminacyjna została zobligowana do ogłoszenia informatorów dotyczących egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2024/2025  do dnia 1 września 2024 r.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego – projekt z 5 czerwca 2024 r.

W związku ze zmianami związanymi z odstąpieniem, od roku szkolnego 2024/2025, od realizacji przedmiotu historia i teraźniejszość, proponuje się, aby egzamin maturalny w części pisemnej z wiedzy o społeczeństwie obejmował określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego wyłącznie zakres rozszerzony dla tego przedmiotu. Absolwenci, którzy w ramach kształcenia w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, realizowali przedmiot historia i teraźniejszość, będą przystępowali do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie obejmującego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego wyłącznie zakres rozszerzony dla tego przedmiotu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami egzamin ten obejmowałby również określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość. Zaplanowane od 1 września nowego roku szkolnego zmiany, o których mowa wyżej i inne polegające nie tylko na ograniczeniu treści nauczania zawartych w obowiązujących wymaganiach szczegółowych podstawy programowej  o około 20%, czy modyfikacji niektórych wymagań szczegółowych, na podstawie których są konstruowane zadania egzaminacyjne, lecz obejmujące również zmiany w liście lektur z języka polskiego, oznaczają, że konieczne jest  ogłoszenie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informatorów i komunikatu w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 1 września 2024 r. W nowelizacji zawarto rezygnację ze składania wstępnej deklaracji i tym samym wprowadzono rozwiązanie polegającego na składaniu tylko jednej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego danego roku.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (formuła 2015) – projekt z 3 czerwca 2024 r.

Uzasadniając, ministerstwo  przypomina,  że w latach szkolnych 2024/2025–2028/2029 nadal będą przeprowadzane dwa egzaminy maturalne w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia ogólnego. Zasadne jest zatem ujednolicenie zasad składania deklaracji w stosunku do wszystkich osób zamierzających przystąpić do tych egzaminów. Tym terminem jest 7 luty danego roku.

Źródło: legislacja.gov.pl