You are currently viewing Od września ,,Podróż z klasą’’.

Od września ,,Podróż z klasą’’.

 • Post category:Artykuły

Minister Edukacji 29 maja 2024 r. ogłosiła nowe przedsięwzięcie pod nazwą ,,Podróż z klasą’’.

 Inicjatywa obejmuje dofinansowanie lub finansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wycieczki będą realizowane w następujących grupach:

 1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
 2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
 3. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
 4. uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

Przyjęto zasadę, że wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym:

 1. dla szkoły podstawowej:
 1. liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
 2. liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
 3. liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);
 1. dla szkoły ponadpodstawowej:
 1. liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
 2. liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
 3. liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

Przedstawiając nowe przedsięwzięcie szefowa resortu wskazała jego cele:

 • uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki;
 •  pomoc w realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 •  urozmaicenie zajęć edukacyjnych, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru;
 • stworzenie uczniom warunków  do zdobywania nowych umiejętności niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym;
 •  uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury czy też eksperymentowaniu w centrach nauki.

Organizator wycieczki – wnioskodawca jest zobligowany  zaplanować odwiedzenie lub skorzystanie z oferty  miejsc spośród:

 • muzeów;
 • galerii sztuki;
 • teatrów;
 • oper;
 • filharmonii;
 • centrów nauki;
 • skansenów;
 • innych instytucji kultury.

Warto podkreślić, że ministerstwo wybór tych miejsc – punktów edukacyjnych pozostawia organizatorowi. Jednak stawia poniższe wymagania do zrealizowania w ramach organizowanej w trakcie roku szkolnego wycieczki:

 • dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne;
 • trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne;
 • czterodniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne;
 • pięciodniowej – co najmniej pięć punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki w każdym dniu wycieczki należy zrealizować co najmniej jeden punkt edukacyjny.

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

Kwota przyznanej dotacji celowej nie może przekroczyć:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – 20 000 zł;
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – 30 000 zł;
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – 40 000 zł;
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej – 50 000 zł.

Finansowanie dotyczy wycieczek, które odbędą się od września do 15 grudnia 2024 r. Koszty wycieczki mogą zostać pokryte w 100% z budżetu państwa.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2024r.

Źródło:

 • Komunikat Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”;
 • Komunikat Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” w 2024 r.;
 • gov.pl/web/edukacja