You are currently viewing Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli.

Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli.

 • Post category:Artykuły
22 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Obecny był również Pan Minister Przemysław Czarnek. Jakich zmian statusu zawodowego  nauczycieli od 1 września 2022 roku  należy się spodziewać? Co projektuje MEiN?  
 1. Większe wynagrodzenie za zwiększony wymiar czasu pracy –  podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). 

 2. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli – zlikwidowanie stopnia stażysty i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel wchodzący do zawodu będzie przechodził następującą ścieżkę rozwoju:
  • okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy),
  • nauczyciel mianowany,
  • nauczyciel dyplomowany.
  Wprowadzony zostanie wystandaryzowany zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania. 

 3. Odbiurokratyzowanie  ścieżki awansu zawodowego. Rezygnacja ze staży, planów rozwoju i sprawozdań, położenie  większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli. 

 4. Dwie specjalizacje dla dyplomowanych połączone z dodatkiem do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji. 

 5. Zachowane zostaną rozwiązania dotyczące uzyskania tytułu honorowego profesora oświaty. Natomiast nauczyciel kontraktowy w okresie przejściowym będzie miał możliwość szybszego uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

 6. Ustalenie przypadków, w których wymagana będzie określona ocena pracy: 
  • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego
  • oraz stopnia specjalizacji zawodowej, 
  • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji. 
  W rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, odnoszące się do kryteriów głównych wskazanych w ustawie.
   
 7. 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych, udzielanego zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno –wychowawczych. Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie: ferii zimowych, ferii letnich, zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły. 

 8. Wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole. 

 9. Emerytura stażowa – zmiana art. 88 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela:
  • wydłużenie okresu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z 10 do 15 lat (do 2013 r.);
  • zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nauczyciel uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli spełnił warunki do uzyskania tej emerytury (staż ogółem 30 lat, w tym 20 w szkole), w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (reforma emerytalna), tj. do dnia 31 grudnia 2008 r. Nauczyciele, którzy spełnili określone warunki, mogą nadal korzystać z nabytego prawa. 

 10. Propozycje MEiN w zakresie rozwiązań osłonowych:
  • w 3-letnim okresie przejściowym – możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system – nauczyciel decyduje o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego;
  • nauczyciel korzystający z ograniczenia zatrudnienia, który będzie realizował zajęcia w wymiarze dotychczasowego pełnego wymiaru pensum, w zakresie uprawnień, np. do urlopu dla poratowania zdrowia, będzie traktowany jak nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć;
  • ograniczenie zatrudnienia będzie możliwe również do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • w przypadku ograniczenia zatrudnienia do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć będzie możliwość kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego i uzyskania awansu;
  • w przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia pensum nauczycielowi, który korzysta z ograniczenia zatrudnienia, w pierwszej kolejności dyrektor zaproponuje godziny zajęć temu nauczycielowi;
  • przepisy dotyczące przeniesienia nauczyciela do innej szkoły będą miały zastosowanie również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
  • nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w jednostkach systemu oświaty, w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej jednostce lub w innej jednostce systemu oświaty w pełnym wymiarze zajęć, z dniem podjęcia zatrudnienia ustanie stan nieczynny.
 
Wszystko to propozycje, na końcowy efekt prac nad pragmatyką zawodu nauczyciela trzeba poczekać. Ciąg dalszy prac zaplanowano na listopad 2021 roku. Ciekawe, jakie informacje przyniosą kolejne komunikaty.
 
Źródło: www.mein.gov.pl /informacje z 03.11.2011/