You are currently viewing Kolejny specjalista w szkole.

Kolejny specjalista w szkole.

  • Post category:Artykuły

Wprowadzenie obowiązku zatrudniania od dnia 1 września 2022 roku  w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli pedagogów specjalnych, pociągnęło za sobą konieczność określenia wymagań kwalifikacyjnych dla tej grupy nauczycieli.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

 W przygotowanym projekcie rozporządzenia przewidziano również zmianę dotyczącą kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone przepisy zobowiązujące do zapewnienia przez podmiot leczniczy udzielający świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży na II poziomie referencyjnym, realizacji obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w ramach oddziału dziennego. Brak funkcjonującej na terenie podmiotu leczniczego szkoły lub oddziału specjalnego uniemożliwia zawarcie umowy o realizację świadczeń, a tym samym ogranicza dostępność opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jako wystarczające do realizacji zadań w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych są wskazywane kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkola lub danego typu szkoły.

Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która:

  • posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych,
  • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Źródło:
• legislacja.gov.pl
• mein.gov.pl