You are currently viewing Nowelizacja Karty Nauczyciela stała się faktem.

Nowelizacja Karty Nauczyciela stała się faktem.

 • Post category:Artykuły

Prezydent RP 10 sierpnia 2022 r. podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, a tym samym wchodzą w życie następujące zmiany:

 1. ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego i likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego;
 2. stopień nauczyciela mianowanego ma być pierwszym stopniem awansu zawodowego;
 3. nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole – co do zasady – co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego; ustawa wskazuje kiedy możliwe będzie skrócenie powyżej wskazanych okresów;
 4. ustawa określa warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
 5. nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych; nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego zwany jest „nauczycielem początkującym”;
 6. ustawa zawiera zadania mentora, w przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie obowiązany do zasięgnięcia opinii mentora;
 7. dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
 8. ocena pracy nauczyciela będzie mogła być dokonana w każdym czasie, ale nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty), organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców;
 9. zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli dotyczą także nauczycieli szkół za granicą;
 10. ustawa określa zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole: podstawą zatrudnienia przez pierwsze 2 lata pracy w szkole będzie umowa o pracę na czas określony, a po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony;
 11. ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie stanowiło 120% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100% kwoty bazowej). Jednocześnie wskaźniki procentowe wpływające na wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego nie zostały zmienione (pozostały na poziomie odpowiednio 144% i 184%);
 12. ustawa wprowadza zmiany, których celem jest zapewnienie na poziomie ustawy dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w trakcie której prowadzić będzie konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, poza wskazaną ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) nowelizuje także:

 1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.),
 2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z póżn. zm.),
 3. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.),
 4. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.),
 5. ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) oraz
 6. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Na publikację oczekują:

 1. rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 2. rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli;
 3. rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.

Źródła:
• sejm.gov.pl
• legislacja.gov.pl
• prezydent.pl