You are currently viewing Zmiany w ,,ramówkach” – projekt

Zmiany w ,,ramówkach” – projekt

 • Post category:Artykuły

MEiN projektuje  od 1 września 2023 roku wprowadzenie zmian w ramowych planach nauczania.

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia polegają między innymi na:

 1. dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych (od klasy VII) i w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum (obok języka obcego nowożytnego):
 • od roku szkolnego 2023/2024, uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży oraz klasy I technikum będą mogli wybrać język łaciński jako drugi język obcy – jeżeli szkoła będzie miała ten język w swojej ofercie dydaktycznej,
 • podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach z języka łacińskiego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów;

 

 1. zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej, technikum i branżowej szkole I stopnia, a także dodaniu przedmiotu biznes i zarządzanie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej, oraz technikum:
 • proponuje się przesunięcie wymiaru godzin przewidzianych na realizację przedmiotu biznes i zarządzanie, który zastąpi obecny przedmiot podstawy przedsiębiorczości, między klasami w liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum – z klas II i III do klas I i II,
 • przewiduje się ponadto możliwość realizacji tego przedmiotu w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II ww. szkół, przy czym dyrektor szkoły, podejmując tę decyzję, jest obowiązany zachować wymiar godzin określony na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim (w liceum ogólnokształcącym) lub pięcioletnim (w technikum) okresie nauczania, tj. 2 godziny tygodniowo,
 • powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia łącznego wymiaru godzin w ww. typach szkół,
 • dla zakresu rozszerzonego tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum proponuje się 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania,
 • w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie został dodany do katalogu przedmiotów, które mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania;
 1. rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesieniu godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe:
 • proponuje się  rezygnację z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej od roku szkolnego 2023/2024,
 • proponuje się przesunięcie wymiaru godzin przeznaczonych na podstawy przedsiębiorczości  na kształcenie zawodowe – w przypadku formy stacjonarnej (1 godziny tygodniowo) z 18 na 19 godzin kształcenia zawodowego, a w przypadku formy zaocznej (10 godzin w semestrze) – ze 165 na 175 godzin kształcenia zawodowego w I i II semestrze.

 

Inne zmiany w projektowanym rozporządzeniu. Tam również załączniki określające ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół od nowego roku szkolnego 2023/2024.

 

Źródło: rcl.gov.pl