You are currently viewing Co nowego w prawie na dzień 28.03.2022 r.

Co nowego w prawie na dzień 28.03.2022 r.

 • Post category:Artykuły

Kolejne dni przynoszą kolejne zmiany w prawie.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2022 r. poz. 658 – ukazało się 23 marca 2022r. – wchodzi w życie 1 września 2022

  Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534).

  Zmiana  rozporządzenia wynikła z potrzeby uwzględnienia zmian ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz  w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia polegających na wprowadzeniu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w latach następnych również w kolejnych klasach tych typów szkół.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2022 r. poz. 656 – ukazało się 23 marca 2022 r. – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

   Zgodnie z § 1 traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2021 r. poz. 1534)
 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – Dz. U. z 2022 r. poz. 655 – ukazała się 23 marca 2022r. – wchodzi w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  ,,Art. 763. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w art. 28a w ust. 8
  w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3 wyrazy „Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego” zastępuje się wyrazami „Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.’’
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2022 r. poz. 679 – ukazało się 25 marca 2022 r. – wchodzi w życie 28 marca 2022 r.

  Rozporządzenie w § 10 uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).

  Zmiany:
  1) zostaje zniesiony nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. oświaty, nauki i wychowania, a także przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie;
  2) zostaje zniesiona podstawa prawna do postanowienia dyrektora o uchyleniu wyłączenia nakazu zakrywania ust i nosa przez dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na ich terenie, a także uczniów oraz osób zatrudnionych w szkole lub placówce oświatowej w czasie zajęć edukacyjnych na ich terenie.

Na stronie CKE  są dostępne:

 • Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających – obywateli Ukrainy (od 25 marca 2022 r.)
 • Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie
 • Zadania w języku ukraińskim

Źródło:

 • monitorpolski.gov.pl
 • cke.gov.pl