You are currently viewing Laboratoria Przyszłości – nowy program MEiN.

Laboratoria Przyszłości – nowy program MEiN.

 • Post category:Artykuły

Laboratoria Przyszłości – nowy program MEiN.

Już ruszył, od 8 października 2021 r.,  nabór do programu Laboratoria Przyszłości dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów.  Nabór potrwa do 15 listopada br.  W jego ramach  szkoła otrzyma wsparcie finansowe  na zakup sprzętu technicznego potrzebnego do rozwijania umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży.

Celem nowej inicjatywy jest rozwijanie kreatywności i umiejętności technicznych uczniów. Kreatywne myślenie i posługiwanie się narzędziami to jedna z podstawowych umiejętności warunkujących rozwój cywilizacji, gospodarki i społeczeństwa. Rosnące innowacje i rozwój technologiczny sprawiają, że matematyka, nauki przyrodnicze, technologie i umiejętności inżynierskie są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok do wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w tych dziedzinach.

W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży do: 

 • 30 000 złotych– w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów);  
 • 60 000 złotych– w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów);  
 • 70 000 złotych– w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów);
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego; 
 • zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

Sprzęt techniczny zostanie wykorzystany  do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, matematycznego myślenia oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i przyrodniczych, ale także do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i radzenie sobie z codziennym życiem.

Pełna oferta  sprzętu, który można nabyć  w ramach Programu, została wymieniona w „Katalogu wyposażenia”. Zawiera on wyposażenie podstawowe oraz wyposażenie dodatkowe. Katalog jest dostępny  na stronie programu Laboratoria Przyszłości. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie – 

szkoły oświadczą, że albo już je mają, albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

 • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
 • mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami;
 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, aparat etc.);
 • lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem (do mikrokontrolerów).

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Katalog przygotowany przez MEiN definiuje możliwe do zakupu pozycje dodatkowe. Wśród propozycji na przykład:

 • klocki do samodzielnej konstrukcji – rozwijające w uczniach kreatywne myślenie;
 • zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin, czyli doświadczenia STEM, łączące w sobie elementy nauki, technologii, inżynierii i matematyki;
 • zestaw modelarski wraz z akcesoriami – zestawy z wyposażeniem do nowoczesnej pracowni technicznej;
 • oryginalne plansze dydaktyczne zgodne z podstawą programową.

Od 1 września 2022 roku  każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości. Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego wskazanego przez szkołę. Szkoła, która nie zgłosi się do programu, będzie zobowiązana zakupić obowiązkowy sprzęt z innych środków finansowych.

Szkoła zobowiązana jest do: 

 • wyznaczenia koordynatora; 
 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 
 • uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;  
 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami; 
 • wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki; 
 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

Źródło: www. mein.gov.pl/laboratoria