You are currently viewing Nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty’’ oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta’’

Nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty’’ oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta’’

  • Post category:Artykuły

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” – Dz. U. poz. 1870.

Rada Ministrów działając na podstawie znowelizowanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535) określiła, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta”, wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób doznających przemocy domowej i dobro tych osób, w szczególności małoletnich.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1245),  utraci  moc z dniem wejścia w życie obecnej  regulacji.

Nowe rozporządzenie uwzględnia rozszerzenie definicji przemocy domowej na nowe jej formy – przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc, którym poświęcone są nowe rubryki formularzy.

Projekt rozporządzenia określa sposób postępowania przedstawicieli instytucji uprawnionych do realizacji procedury „Niebieskie Karty” w przypadku zgłoszenia przemocy domowej.

Procedura „Niebieskie Karty” jest narzędziem, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej, ale także skuteczną współpracę przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej.

W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia, na mocy przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, zmieniono krąg osób uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, a co za tym idzie – do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A”.

Ponadto dostosowano do ustawy słownictwo, używając określeń np. „osoba doznająca  przemocy domowej” zamiast „ofiara”, „osoba stosująca przemoc domową” zamiast „sprawca” czy „małoletni” zamiast „dziecko”.

W  rozporządzeniu wprowadzono również regulacje, dzięki którym, w przypadku osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” posługujących się językiem obcym lub w sytuacji wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym, zespół interdyscyplinarny włącza do działań tłumacza. Tłumacz będzie miał jednak obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyska przy realizacji działań.

 Rozporządzenie, obok regulacji, które określają zadania podmiotów odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”, i terminów koniecznych do wypełnienia, zawiera również wzory formularzy „Niebieska Karta”.

W § 22 zapisano, iż ,,Do procedury „Niebieskie Karty” wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.’’

Rozporządzenie opublikowano  13 września 2023 r., wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl