You are currently viewing Uczniowie z Ukrainy w kolejnym roku szkolnym.

Uczniowie z Ukrainy w kolejnym roku szkolnym.

 • Post category:Artykuły

Przygotowane zostały  zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia dzieci – obywateli Ukrainy. Zgodnie bowiem z  ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. – Dz. U. poz. 1088 – obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą przebywać legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 marca 2024 r. oraz do:

 1. 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli:
  a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) lub
  b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub
  c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
 2. 30 września 2024 r. – jeżeli przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

W projektowanym  rozporządzeniu dostosowuje się przepisy oświatowe do tych terminów proponując wydłużenie stosowania dotychczas przyjętych rozwiązań lub rezygnując z nich.

Nie planuje się przedłużać na rok szkolny 2023/2024 rozwiązań dotyczących:

 1. zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny;
 2. zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny;
 3. zwiększenia liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonujących w jednostce pomocy społecznej o uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. klasy, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny;
 4. zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym o wychowanków będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. grupy wychowawcze, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą wychowanków, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny. Dodatkowo, ze względu na wejście w życie w trakcie roku szkolnego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651), określającego liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym, w projekcie rozporządzenia uwzględniono możliwość zwiększenia w roku szkolnym 2022/2023 liczby wychowanków w ww. grupach wychowawczych również na podstawie § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia;
 5. zwiększenia liczby uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej i szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi;
 6. możliwości złożenia przez rodzica lub osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w dodatkowym terminie.

Rozporządzenie ma wejść z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: legislacja.gov.pl