You are currently viewing Doradztwo zawodowe w szkole tylko z doradcą!

Doradztwo zawodowe w szkole tylko z doradcą!

  • Post category:Artykuły

     Dziś przypominamy  ważne informacje na temat organizacji oraz treści realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach z zakresu doradztwa zawodowego. Treści programowe, sposób realizacji  oraz zadania doradcy zawodowego znajdziemy w rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2019 roku.

Najważniejszą informacją jest fakt, iż miniony rok szkolny było ostatnim, w którym zadania z zakresu doradztwa mógł realizować nauczyciel, któremu – w przypadku braku specjalisty z odpowiednim przygotowaniem, dyrektor powierzył te zadania. Od roku szkolnego 2022/23 w każdej szkole/placówce (określonej w Ustawie Prawo oświatowe) winien być zatrudniony nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu doradztwa zawodowego.

W przedszkolach zajęcia te są realizowane w ramach zajęć wychowania przedszkolnego i odnoszą się do poznawania siebie, różnych zwodów oraz przygotowywania się do stałego, ustawicznego kształcenia. Oczywiście nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują te treści z wykorzystaniem metod aktywizujących, adekwatnie do możliwości poznawczych przedszkolaków.

W szkole podstawowej wyodrębniono treści realizowane w klasach I-VI, które wkraczają w zakres edukacji zintegrowanej oraz poszczególnych zajęć edukacyjnych. W klasach VII i VIII wyodrębniono minimalną liczbę godzin, w ramach których realizowane są treści z zakresu doradztwa zawodowego.

Ponadto zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane są jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważną forma wspierania doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży jest organizacja wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie  środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach kształcenia zawodowego. W działaniach tych powinni mieć swój udział rodzice. Ten zapis odsyła szkoły do nawiązywania współpracy ze środowiskiem lokalnym i funkcjonującymi tam zakładami pracy, firmami oraz placówkami edukacyjnymi.

Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Powyższy program określa:

  1. działania związane z realizacją (opisanych w załącznikach do rozporządzenia) treści doradztwa zawodowego,
  2. oddziały, których dotyczą działania,
  3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
  4. terminy realizacji działań,
  5. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
  6. podmioty, z którymi szkoła współpracuje w realizacji programu.

Opracowaniem tego dokumentu zajmuje się już od tego roku doradca zawodowy, natomiast dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza do realizacji w danej placówce. Ostateczny termin zatwierdzenia programu to 30 września.

Na zakończenie warto jeszcze przypomnieć, iż przywołany akt prawny szczegółowo określa zadania doradcy zawodowego, który prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, wspiera uczniów w poszukiwaniu własnych zasobów i predyspozycji czy określaniu dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Ponadto wspiera  nauczycieli w realizacji zadań opisanych w programie a także koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę.