You are currently viewing Nowa oferta już od 1 marca – dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nowa oferta już od 1 marca – dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Post category:Artykuły

Dnia 9 lutego 2022 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 339. Rozporządzenie weszło  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

MEiN   przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków, zgodnie z deklaracją ministerstwa, zostanie maksymalnie uproszczony.

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach  przywołanego rozporządzenia.

Ważne terminy:

 • do 21 lutego br.dyrektorzy szkół muszą przekazać  do organu prowadzącego informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole;
 • zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia;
 • zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

 • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć;
 • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć;
 • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć;
 • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć;
 • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć;
 • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i okresem nauczania zdalnego kondycja psychofizyczna uczniów pogorszyła się. Przywołano raport z 2021 roku przygotowany  przez ekspertów  z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej ,,Jak wspierać uczniów po roku epidemii. Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”. Autorzy raportu wskazują, że okres stanu epidemii i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów.

Ministerstwo podkreśla, że zjawisko to może się nadal pogłębiać. Z tego względu konieczne jest objęcie uczniów wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę. Natomiast najważniejszym czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne uczniów w czasie stanu epidemii jest wielkość, jakość i dostępność sieci wsparcia (rodzina, rówieśnicy, nauczyciele i wychowawcy, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

W uzasadnieniu rozporządzenia zwrócono uwagę na trzy istotne sprawy, które skutkują przyjęciem nowych rozwiązań:

 • jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły podnoszą, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie jest obecnie efektywnie realizowana, przede wszystkim ze względu na brak wystarczających środków finansowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej, w odniesieniu do zwiększonych potrzeb w tym zakresie;
 • brak wystarczających środków finansowych na zapewnienie uczniom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezwłocznie po rozpoznaniu potrzeby takich zajęć, prowadzi do pogłębiania się i utrwalania problemów w uczeniu się i funkcjonowaniu, co często skutkuje, w dalszej perspektywie, potrzebą wdrożenia bardziej kosztownych rozwiązań organizacyjnych – specjalnej organizacji nauki i metod pracy lub indywidulanego nauczania;
 • szybko udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogłaby zapobiec nawarstwianiu się problemów rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności  dotyczy to uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ich potrzeby w zakresie dodatkowego wsparcia zostały rozpoznane np. na poziomie szkoły przez nauczycieli.

 

Źródło: mein.gov.pl

Arkusz kontroli IPET plik do pobrania