You are currently viewing Dyplomowany i co dalej? Specjalizacja I i II stopnia.

Dyplomowany i co dalej? Specjalizacja I i II stopnia.

 • Post category:Artykuły
Oto wstępne propozycje MEiN – materiał roboczy do prac grupy ds. systemu awansu zasadowego nauczycieli  z dnia 10.06.2021 r.

MEiN proponuje, aby awansem zawodowym nauczycieli byli objęci nauczyciele: posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć, zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. 

Po czteroletnim okresie wprowadzenia do zawodu oraz zdaniu obowiązkowego egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej nauczyciel będzie otrzymywał stopień nauczyciela mianowanego. 

O stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel będzie mógł ubiegać się po przepracowaniu co najmniej 6 lat jako nauczyciel mianowany oraz uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Nauczyciel dyplomowany będzie miał szansę uzyskania dwóch specjalizacji 

Planuje się cztery specjalizacje do wyboru przez nauczyciela:
 1. specjalizacja w zakresie dydaktyczno-metodycznym,
 2. specjalizacja w zakresie opiekuńczo-wychowawczym,
 3. specjalizacja w zakresie zarządzania i organizacji,
 4. specjalizacja w zakresie nadzoru i efektów kształcenia.

I stopień specjalizacji/pierwsza specjalizacja (5 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 1. Nauczyciel decydujący się na konkretną specjalizację, złoży deklarację dyrektorowi (rok przed planowanym terminem ubiegania się o specjalizację), a ten dokona oceny pracy nauczyciela. 
 2. Do zaliczenia specjalizacji uznane będą:
 1. odpowiednio do specjalizacji: sprawowanie funkcji kierowniczych w szkole, funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta do spraw awansu nauczycieli, doradcy metodycznego, mentora (o ile nauczyciel wspierał co najmniej 5 młodych nauczycieli), opiekuna praktyk studenckich (o ile nauczyciel sprawował funkcję co najmniej 5 razy), koordynatora wolontariatu (o ile funkcja jest sprawowana dłużej niż rok), koordynatora projektu (o ile trwa co najmniej jeden semestr), kuratora społecznego, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta współpracującego z CEA, działacza związkowego,
 2. przeprowadzenie analizy efektów działań wynikających z pełnionej funkcji lub realizowanych zadań związanych z oświatą poza szkołą oraz wykorzystywanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,
 3. ukończone studia podyplomowe albo studia I stopnia albo kurs kwalifikacyjny – zgodne ze specjalizacją lub doktorat zgodny z tematyką specjalizacji,
 4. opracowanie i wdrożenie innowacji, programów, projektów na rzecz szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony oraz związanych ze specjalizacją lub opracowanie podręcznika, książki zgodnej z tematyką specjalizacji lub prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów (o ile nie należą one do podstawowych obowiązków), lekcji otwartych dla młodych nauczycieli (co najmniej 5 w ciągu roku) lub przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 1. Po upływie 5 lat przeznaczonych na specjalizację, nauczyciel złoży wniosek do dyrektora na przykład WODN wraz z oceną pracy, zaświadczeniem dyrektora o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie, posiadanych przez nauczyciela kwalifikacjach kartą oceny pracy oraz dokumentacją konieczną do uzyskania specjalizacji.
 2. Komisja powołana przez ww. organ (w składzie: przedstawiciel na przykład WODN , metodyk lub konsultant, ekspert związany ze specjalizacją, lub nauczyciel akademicki związany ze specjalizacją nauczyciela, dyrektor szkoły lub nauczyciel wybrany z rady pedagogicznej) dokona oceny działań nauczyciela ubiegającego się o specjalizację. 
 3. Nauczyciel zaprezentuje spełnienia wymagań niezbędnych, a następnie odbędzie się rozmowa komisji z nauczycielem.
 4. Certyfikat/dyplom poświadczający posiadaną specjalizację nada na przykład dyrektor WODN.
 5. Organem odwoławczym będzie ORE.
 
II stopień specjalizacji/druga specjalizacja (po 5 lat od uzyskania I stopnia specjalizacji) nauczyciel wybierze nową specjalizację, która będzie przebiegała tak samo jak specjalizacja I stopnia.