You are currently viewing Poszerzenie informacji w dokumentach studiów podyplomowych.

Poszerzenie informacji w dokumentach studiów podyplomowych.

  • Post category:Artykuły

Minister Nauki przygotował nowelizację z 15 maja 2024 r. rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że zgodnie z ustawowymi przepisami  studia podyplomowe mogą być prowadzone przez uczelnię, instytut badawczy oraz instytut Polskiej Akademii Nauk, natomiast kształcenie specjalistyczne – przez uczelnię zawodową.

 Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów. Wzór świadectwa określa podmiot prowadzący studia podyplomowe. Niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są określone w § 2 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia – Dz. U. z 2018 r. poz. 1791.

Projektodawca wskazuje, że celem zmiany nowelizowanego rozporządzenia jest rozszerzenie i doprecyzowanie regulacji określających niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zwraca również uwagę, iż  w toku bieżącego monitorowania efektów działania przepisów regulujących prowadzenie studiów podyplomowych zauważono, że świadectwo ukończenia tych studiów w niewystarczającym zakresie odzwierciedla istotne informacje dotyczące odbytego na tych studiach kształcenia. W związku z tym stwierdzono potrzebę rozszerzenia katalogu niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. W projekcie nowelizacji zaproponowano uzupełnienie tego katalogu o:

  • datę rozpoczęcia i datę zakończenia studiów podyplomowych;
  • liczbę godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych, jeżeli program studiów podyplomowych przewidywał praktyki zawodowe;
  • informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych, jeżeli dotyczy.

Jak podkreśla resort nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzenie do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wskazanych wyżej elementów wynika z dbałości o zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na studiach podyplomowych i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa potwierdzania odbytego na tych studiach kształcenia. Ponadto ocenia się, że rozszerzenie katalogu niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych o informacje opisujące w szerszym zakresie odbyte kształcenie wpłynie pozytywnie na sposób organizacji tego kształcenia. Wskazanie dat rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych pozwoli na weryfikację zgodności czasu    trwania tych studiów z obowiązującymi przepisami.

W przygotowanym projekcie przewidziano dodanie określonych elementów, które dodatkowo powinno zawierać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela jest uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia. W przypadku świadectwa ukończenia tych studiów podyplomowych istotne jest zamieszczenie w nim informacji, że osoba, która ukończyła takie studia, odbyła kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu oraz uzyskała przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które może prowadzić, w tym jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel logopeda lub nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ministerstwo wyjaśnia, że informacje w tym zakresie są obecnie obligatoryjnie zamieszczane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – Dz. U. z 2023 r. poz. 2787.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zdaniem ministerstwa zaproponowany okres vacatio legis zapewni podmiotom prowadzącym studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne wystarczający czas na dostosowanie wzorów świadectw do nowych wymogów, określonych w projekcie rozporządzenia. Wszystkie osoby, które ukończą studia podyplomowe lub kształcenie specjalistyczne po dniu wejścia w życie rozporządzenia, otrzymają świadectwa sporządzone według nowych wzorów, uwzględniających niezbędne elementy określone w niniejszym rozporządzeniu.

Więcej informacji w projekcie rozporządzenia.

Źródło: rcl.gov.pl