You are currently viewing Przed klasyfikacją śródroczną

Przed klasyfikacją śródroczną

  • Post category:Artykuły


   Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1327) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.373) określają zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
   Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w myśl art.44b ust.10 przywołanej ustawy określa statut szkoły.
   Klasyfikacja śródroczna (tylko w szkołach dla dorosłych i policealnych – semestralna) odbywa się w terminie zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie i zgodnie ze skalą ocen określoną w statucie. Ocenianie śródroczne podsumowuje okresowe wyniki ucznia. Nie ma ustawowego obowiązku informowania o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania (art.44b ust.6 pkt.6 ustawy o systemie oświaty). Po klasyfikacji śródrocznej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uchwala rada pedagogiczna – uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej. Dyrektor szkoły realizuje wykonanie uchwały lub wstrzymuje podjętą uchwałę, jeśli byłaby sprzeczna
z przepisami prawa.
   Ocenianie jest autonomiczną decyzją nauczyciela i wychowawcy. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zatem ustalając ocenę śródroczną uczniowi, nauczyciel nie posługuje się średnią arytmetyczną czy średnia ważoną ani żadną inna średnią.

Ocenianie powinno być obiektywne, oparte o rzetelne narzędzia pomiaru. Ma przede wszystkim służyć informowaniu o jakości osiągnięć edukacyjnych dziecka w porównaniu z celami kształcenia na danym etapie rozwoju, określać wielkość wysiłku włożonego przez ucznia w proces edukacyjny i wskazywać na charakter postępów poczynionych przez poszczególnych uczniów
   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. W czasie ustalania oceny zachowania bierze się pod uwagę:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.

Za ustalenie oceny odpowiada wychowawca oddziału. To wychowawca jest osobą decydującą o ocenie zachowania. Nie robi tego rada pedagogiczna podczas swojego zebrania.