You are currently viewing Kluczowe zmiany w prawie – 10.03.2022 r.

Kluczowe zmiany w prawie – 10.03.2022 r.

 • Post category:Artykuły

Ukazały się  nowe rozporządzenia zmieniające.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Dz. U. z 2022 r. poz. 573 – rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wprowadzane zmiany przepisów mają na celu:

 • ułatwienie przyjmowania do szkół w Polsce uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez szkoły ukraińskie poprzez umożliwienie składania w szkole oświadczeń przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie składania w szkole opinii, o której mowa w § 11 (,,Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły … oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.’’) rozporządzenia, wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie organizowania nauki w oddziałach w grupach do 25 uczniów; zwiększenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale przygotowawczym ma na celu ułatwienie organom prowadzącym szkoły organizowanie nauki osób przybywających z zagranicy w tej formie;
 • zwiększenie minimalnej tygodniowej liczby godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U z 2022 r. poz. 566 – rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

  Zmiany mają na celu ułatwienie szybkiego włączania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przedszkola i szkoły podstawowej również w sytuacji gdy niemożliwe jest utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu i szkole lub oddziału przygotowawczego w szkole.

  Zmiana umożliwi przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż określona obecnie w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z ww. przepisem, liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi obecnie nie więcej niż 25. W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, projekt zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

  Zostało przyjęte podobne rozwiązanie dotyczące możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. Ponadto, obecnie przepisy stwarzają możliwość zwiększenia tej liczby uczniów o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły. Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

  Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku  dopuszcza  się także możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów,  będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w ww. przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.

  Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz. U. z 2022 r. poz. 563.

 

Źródło: monitorpolski.gov.pl